[Advaita-l] Links

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Thu Apr 7 10:57:06 CDT 2005


Namaste,
Here are a couple of photos of Shringeri and the Acharya Sri Bharati
Tirtha Swaminah:
http://www.advaita.nl/images/India2000/Page0004.html
http://www.advaita.nl/images/India2000/Page0005.html

Abhishek
-- 
bhava Sankara deSika me saraNam

sadASiva samArambham SankaracArya madhymam
asmadAcArya paryantam vande guru paramparamMore information about the Advaita-l mailing list