Yet another Maanasollaasa verse

Anand Hudli ahudli at APPN.CI.IN.AMERITECH.COM
Tue Nov 5 08:11:38 CST 1996


 niraMsho nirvikaarashcha niraabhaaso niraJNjanaH |
 purushhaH kevalaH puurNaH prochyate parameshvaraH ||

 niraMshaH - without parts
 nirvikaarashcha - and without transformations
 niraabhaasaH - without reflection (on anything)
 niraJNjanaH - pure
 purushhaH - the Self
 kevalaH - alone
 puurNaH - infinite
 prochyate - is said
 parameshvaraH -  the Supreme Lord (God)


 The Self is said to be the Supreme Lord who is without parts,
 without transformations, without reflection, pure, alone, and
 infinite.

 AnandMore information about the Advaita-l mailing list