Shankara Jayanti

Ravi Mayavaram msr at REDDY20.TAMU.EDU
Thu Apr 30 22:31:07 CDT 1998


On Thu, 30 Apr 1998, Anand Hudli wrote:

>
>  Remembering Shankara BhagavatpAda on the occasion of Shankara
>  Jayanti, I am only able to offer him verses that other teachers
>  in his tradition have composed in his honor.


namaskAram Anand,

Thanks for reminding us all about shrI shankara jayanti.

bhava eva bhavaniti me nitarAM samajAyata chetasi kautikitA |
mamavAraya mohamahAjaldhiM bhava shankara deshikame sharaNam.h ||

--
Ravi

shankaram shankarAchAryaM keshavaM bAdarAyaNam.h |
sUtrabhAShya kR^itau vande bhagavantau punaH punaH ||More information about the Advaita-l mailing list