Shri Rudram 1.14

Anand V. Hudli anandhudli at HOTMAIL.COM
Fri Jun 25 17:17:03 CDT 1999


|| AUM namo bhagavate rudrAya ||

 The Rishi of this mantra as well as the devatA is BhagavAn rudra (Shiva),
 and the meter anuShTubh.

 namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhR^ishhNave |
 ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAM tava dhanvane ||

           (Shri Rudram: anuvAka 1; Rik 14)

 namaste - salutations to Your
 astu - may there be
 AyudhAya - to the weapon
 anAtatAya - to that which is not endeavoring to kill
 dhR^ishhNave - powerful and resolute
 ubhAbhyAm - to both
 uta - also
 te - Your
 namo - salutation
 bAhubhyAM - arms
 tava - Your
 dhanvane - bow, the pinAka

 May (our) salutations be to Your weapon that does not endeavor to
 kill, though powerful and resolute. (May our) salutations also be to
 Your two hands, and to Your bow.


 sAyaNAchAryabhAShyam.h  (Commentary of sAyaNAchArya)

 he rudra te tvadIyAyAyudhAya bANarUpAya namo .astu | kIdR^ishAyA-
 yudhAya | anAtatAya dhanushhi saMdhAnAbhAvAdaprasAritAya |
 dhR^ishhNave svarUpeNa prahantuM pragalbhAya | kiMcha te tvadIyA-
 bhyAmubhAbhyAM bAhubhyAM namo .astu| tathA tvadIyAya dhanvane
 namo .astu |

 O Rudra! May (our) salutation be to Your weapon in the form of
 the arrow! What kind of weapon (is it)? Because (it is) not
 fitted to the bow, it is not exposed (as intending to kill),
 (although It is) by nature powerful and ready to kill. Furthermore,
 may (our) salutation be to both of Your arms. And may (our)
 salutation be to Your bow (pinAka).


   || AUM namo bhagavate rudrAya ||


 Anand



More information about the Advaita-l mailing list