No subject

Ravisankar Mayavaram msr at ISC.TAMU.EDU
Sun Mar 14 10:27:34 CST 1999


delete advaita-l vivekananda at BTINTERNET.COM

================================================================
"bhava shankara deshikame sharaNam"
List archives : http://listserv.tamu.edu/archives/advaita-l.html
================================================================More information about the Advaita-l mailing list