Sri Shankara bhaasya on viShNu sahasranAma - 3rd part

Savithri D savdev at HOTMAIL.COM
Wed Apr 26 18:00:46 CDT 2000


Here is the 3rd part of the bhaashya so far. The text file is attached.

---------------------

ma~NgalAnAM cha ma~NgalaM ma~NgalaM sukhaM tatsAdhanaM tajGYApakaM cha,
teShAmapi paramAnandalaxaNaM paraM ma~Ngalamiti ma~NgalAnAM
cha ma~Ngalam.h | daivataM devatAnAM cha devAnAM devaH, dyotanAdibhiH
samutkarShaNa vartamAnatvAt | bhUtAnAM yaH avyayaH vyayarahitaH pitA janakaH
yo devaH, saH ekaM daivataM loke iti vAkyArthaH ||

eko devaH sarvabhUteShu gUDhaH
    sarvavyApi sarvabhUtantarAtmA |
karmAdhyaxaH sarvabhUtAdhivAsaH
    sAxI chetA kevalo nirguNashcha ||

yo brahmANaM vidadhAti purvaM
    yo vai vedAMShcha prahiNoti tasmai |
taM ha vedamAtmabudhdiprakAshaM
    mumuxurvai sharaNamahaM prapadhye ||

    iti ShvetAShvatarANAM mantropanaShadi |

'seyaM devataixata' 'ekamevAdvitIyam.h' iti chChAndogye ||

nanu katham.h eko devaH, jIvaparayorbhedAt.h? na; 'tats^RiShtvA
tadevAnuprAvishat.h' 'sa esha eha praviShta A nakhAgrebhyaH'
etyAdix^Ritibhyo.avik^Ritasya parasya buddhitvd^RittisAxitvena
praveshaxravaNAdbhedaH ||

praviShTAnAmitaretabhedAt.h parAtmaikatvaM kathamiti chet.h, na;
'eko devo bahudhA saMniviShtaH' 'ekaH sandahudhA vichAraH' 'tvameko.asi
bahUnanupraviShatH' ityekasyaiva bahudhA praveshxravaNAt.h praviShtAnAM
parasya cha na bhedaH | 'hiraNyagarbhaH' ityaShtau mantrAH 'kasmai devAya'
ityatra ekAramopena ekadevatvapratipAdakAH taittirIyake |

agniryathaiko bhuvanaM praviShto
    rUpam rUpam pratirUpo babhUva |
ekastathA sarvabhUtAntarAtmA
    rUpam rUpam pratirUpo bahishcha |

vAyuryathaiko bhuvanaM praviShto
rUpaM rUpaM prathirUpo babhUva |
ekastathA sarvabhUtAntarAtmA
    rUpaM rUpaM prathirUpo bahixcha ||

sUryo yathA sarvalokasya chaxu
    rna lipyathe chAxuShairbAhyadoShaiH |
ekastathAsarvabhUtAntarAtmA
    na lipyate lokaduHkhena bAhyaH ||

eko vashI sarvabhUtAntarAtmA
    ekaM rUpaM bahudhA yaH karoti |
tamAtmasthaM ye.anupashyanti dhIrA
    steShAM sukhaM shAshvataM netareShAm.h ||

nityo nityAnAM chetanashzhetanAnA
    meko bahUnAM yo vidadhAti kAmAn.h |
tamAtmasthaM ye.anupashyanti dhIrA
    steShAM shAntiH shAshvatI netareShAm.h ||

                    iti kaTavallIShu |

'brahma vA idamagra AsIttadekaM sanna vyabhavat.h' 'nAnyo-
.ato.asti drShtA' ityAdi bR^ihadAraNyake |
'anejadekaM manaso javIyaH …. tatra ko mohaH kaH shoka
ekatvamanupshyatH' itIshAvAste | 'sarveShAM bhUtAnAmAntara: puruShaH
sama Atmeti vidhyAta.h' 'AtmA vA idameka evAgra AsInnAnyatkiMchana'

'ekaM sadviprA bahudhA vadanti' 'ekaM santaM bahudhA kalpayanti'
'eko vimame tribhiritpadebhiH' 'eko dAdhAr bhuvanAni vishvA'
'eka ekAgnirbahudhA samidvaH' iti R^igvede | 'sadeva somyedamagra
AsIdekamevAdvitIyam.h' iti chChAndogye |

sarabhUtasthitaM yo maM bhajatyekatvamAsthitaH |
sarvathA vartamAno.api sa yogI mayi vartate ||

vidyAvinaya saMpanne brAhmane gavi hastani |
shuni chaiva shvapAke cha paNdita samadarshinaH ||

ahamAtmA gUdakeshA sarvabhUtashayasthitaH |
ahamAdishcha madyaM cha bhUtAnAmanta eva cha ||

yadA bhUtapR^itagbhAvamekasthamanupashyati |
tata eva cha vistAraM brahma saMpadyate tadA ||

yathA prakAshayatyekaH kR^itsannaM lokamimaM raviH |
xetraM xatrI tathA kR^itsannaM prakAshayati bhArata ||

sarva dharmAnparityajya mAmekaM sharaNaM vraja |
ahaM tvAM sarvapApebhyo moxayiShyAmi mA shuchaH ||

iti bhagavadgItAsu |


harirekaH sadA dhyeyo bhavadbhiH satvasaMsthitai:|
omityevaM sadA viprAH paTadhvaM dhyAta keshavam.h ||

Ashcharye khalu devAnAmekastvaM puruShottama |
DhanyashchAsi mahAbAho loke nAnyo.asti kashchana ||

Iti harivaMshe |

ManunA choktam.h -

SarvabhUtasthamAtmAnaM sarvabhUtAni chAtmani |
SaMpashyannAtmayAjI vai svArAjyamadhigachChati || iti ||

SR^iShtisthityantakaraNIM brahmaviShNushivAtmikAm.h |
Sa saMgyAM yAti bhagavAneka eva janArdanaH ||

TasmAnna vigyAnamR^ite.asti
kiMchitkkachitkadAchihvija vastujAtam.h
vigyAnamekaM nijakarmabhedA
    dvibhinnachittairbahudhAbhyupetam.h ||

gyAnaM vishuddhaM vimalaM vishoka-
    masheShalobhAdinirastasa~ngam.h |
ekaH sadaikaH paramaH pareshaH
    sa vAsudevo na yatho.anyadasti ||

yadaa samastadeheShu pumaaneko vyavastthitaH |
tadaa hi ko bhavaanso.ahamityetaddhiphalaM vachaH ||

SitanIlAdibhedena yathaikaM dR^ishyate nabhaH |
BhrAta dR^iShtibhirAtmApi tathaikaH sanpR^ithakapR^ithaka.h ||

EkaH samastaM yadihAsti kiMchi
ttadacyuto nAsti paraM tatho.anyat.h |
so.ahaM sa cha tvam sa cha sarvameta-
dAtmasvarUpaM tyaja bhedamoham.h |
hatIritastena sa rAjavarya-
statyAja bhedaM paramArthadR^iShtiH ||

sakalamidamahaM cha vAsudevaH paramapumAnparameshvaraH ekaH |
iti matirachalA bhaktyanante hR^idayagate vraja tAnvihAya dUrAta.h ||

yadAha vasudhA sarve satyametaddvivaukasaH |
aham bhavo bhavantashcha sarve nArAyaNAtmakam.h ||

vibhUtayastu yAstasya tAsAmeva parasparam.h |
AdhikyanyUnatA bAdhyabAdhakatvena vartate ||

BhavAnahaM cha vishvAtmanneka eva hi kAraNam.h |
Jagato.asya jagatyarthe bhedenAvAM vyavasthitau ||

TvayA yadabhayaM dattaM taddattamabhayaM mayA |
Matto.avibhinnamAtmAnaM draShtumarhasi shaMkara ||

So.ahaM sa tvaM jagachchedaM sadevAsuramAnuSham.h |
AdhidyAmohitAtmAnaH puruShA bhinnadR^iShtayaH |

        Iti shriviShNupurANe ||

ViShNoranyaM tu pashyanti ye mAm brahmaNameva vA\
Kutarkamatayo mUdAH pachyante narakeshvadhaH ||


ViShNoranyaM tu pashyanti ye mAM brahmAnAmeva vA |
Kutarkamayo mUDAH pachyante narakeShvadhaH ||

Ye cha mUDhA durAtmAno bhinnaM pashyanti mAM hareH |
BrahmANaM cha tatastasmAt brahmahatyAsamaM tvadham.h ||

            Iti bhaviShyatpurANe sri maheshvaravachanam.h |

AdistvaM sarvabhUtAnAM madhyamantastathA bhavAn.h |
tvattaH samabhavadvishchaM tvayi sarve pralIyate ||

ahaM tvaM sarvago deva tvamevAhaM janArdana |
AvayorantaraM nAsti shabdairarthairjagatpate ||

nAmAni tava govinda yAni loke mahAnti cha |
tAnyeva mama nAmAni nAtra kAryA vichAraNA ||

tvadupAsA jagannatha saivAstu mama gopate |
yashcha tvAM dveShti bho deva sa mAM dveShti na saMshyaH ||

tvaddistAro tayo deva hyahaM bhUtapatistataH |
na tadasti vinA deva yatte virahitaM kachit.h ||

yadAsIddhartate yaccha yaccha bhAvi jagatpate |
sarva tvameva devesha vinA kiMchittvayA na hi ||

    iti harivaMshe kailAsayAtrAyAM maheshvarachanam.h |

api cha - 'Atmeti tUpagacchanti grAhayanti cha' AtmetyevaM
shAstrottalaxanaH paramAtmA pratipattavyaH | tathA hi
paramAtmaprakriyAyAM jAbAlA Atmatvenaivainamabhyupagacchanti -
'tvaM vA ahamasmi bhagavo devate ahaM vai tvamasi' iti |
tathAnye.api - 'yadeveha tadumutra yadamutra tadanviha' |
'sa yashcAyaM puruShe | yashchAvAditye | sa ekaH'
'tadAtmAnamevAvedahaM brahmAsmIti'
'tadetadbhhyApUrvamanaparamanantaramabAhyAmayamAtmA brahmA'
'sa vA esha mahAnaja AtmatvopagamAdraShtavyAH | grAhayanti ca bodhayanti
chAtmatveneshvaraM vedAnta vAkyAni- 'esha ta AtmAntaryAmyamR^itaH'
'yanmanasA na manute yenAhurmano matam.h | tadeva brahma tvam viddhi
nedaMyadidamupAsate' 'tatsatyaM sa AtmA tattvamasi' ityevamAdIni ||

nanu pratIkadarshanamidaM viShNupratimAnyAnena bhaviShyati - tadayuktam.h,
gauNatvaprasa~NgAth, vAkyavairUpyA~Ncha | yatra hi
pratIkadR^iShtirabhipreyate sakR^ideva tatra vachanaM bhavati | yathA -
'mano brahma' 'aadityo brahma' iti | iha punaH 'tvamahamasmi ahaM vai
tvamasi' ityAha | ataH pratIkashR^itivairUpyAdabhedapratipattiH |
bhedadR^ishtyapavAdA~ncha | tathA hi - 'atha yo.anyAM devatAmupAste
anyo.asAvanyo.ahamasmIti na sa veda yathA pashuH' 'mR^ityoH sa
mR^ityumApnoti ya iha nAneva pashyati' 'yathodakaM durge vR^iShtaM
parvateShu vidhAvati | evaM ithakpashyaMstAnevAnuvidhAvati' 'dvitIyAdvai
bhayaM bhavati' 'yadA hnevaiSha etasminnudaramantaraM kurute | atha tasya
bhayaM bhavati | tatveva bhayaM viduSho manvAnasya' 'sarve taM
parAdAdho.anyatrAtmanaH sarve veda' ityevamAdyA bhUyasI
shrutirbhedadR^iShtimapavadati | tathA 'aatmaivedaM sarvam.h' 'aatmani
viGYAte sarvamidaM viGYAtaM bhavati ' 'idaM sarve yadayamAtmA'
'bhrahmaivedaM sarvam.h' iti shrutiH | tathA smR^itirapi 'yagGYAtvA na
punarmohamevaM yAsyasi pANdava | yena bhUtAnyasheSheNa draxyasyAtmanyato
mayi' xetraGYeshvaraikatvaM sarvopaniShtprasiddhaM draxyasItyarthaH |
'sarvebhUteShu yenaikaM bhAvamavyayamIxate | avibhaktaM vibhkteShu tajGYAnaM
viddhi sAtvikam.h' iti advaitAtmaGYAnaM samyagdarshanamityuktam bhagavatApi
| tasmAdAtmanyeveshvare mano dadhIta ||

'aatmA cha paramAtmA cha tvamekaH pa~NchadhA sthitaH' iti cha |
'athavA bahnaitena kiM GYAtene tavArjuna |
viSHtabhyAhamidaM kR^itsnamekAMshena sthito jagata.h || 'iti cha |

avidhyopAdhipaxe.api pramANavAdaH samasti -

eka eva mahAnAtmA so.ahaMkAro.abhidhIyate |
sa jIvaH so.antarAtmeti jIyate tatvachintakaiH ||

tathA shrIviShNupurANe -

vibhedajanake.aGYAne nAshamAtyantikaM gate |
aatmano brahmano bhedamasantaM kaH karishyati ||

parAtmano manushyendra vibhAgo.aGYAnakalpitaH |
xaye tasyAtmaparayorvibhAgo.abhAga eva hi || iti |

viShNudharme -

yathaikasminghatAkAshe rajodhUmAdibhiryute |
nAnye malinatAM yAnti dUrasthAH kutrachitkachit.h ||

tathA dUndvairanekaistu jIve cha malline kR^ite |
ekasminnApare jIvA malinAH santi kutrachit.h || iti |

brahmayAGYavalkye -

aakAsamekaM hi yathA ghatAdiShu pR^ithagbhavet.h |
yathAtmaiko.apyanekeSha jalAdhAreShvivAMshumAn.h ||

'xarAtmAnAvIshate deva ekaH' iti shvetAshvatare |
ChAndogye - 'sa ekadhA bhavati' ityAdi | 'sa tatra paryeti'
'sa vA eSha etena daivena chaxuShA manasaitAnkAmAnpashyanramate'
'paro vikR^ita evAtmA svAtmAyaM jIvaH' iti shruteH | 'sa eSha iha
praviShtaH'
iti bR^ihadAraNyakashrutiH | 'aatmetyevopAsIta' iti |
'tadetadbraHmApUrvam.h' ityAdi | 'nAnyo.ato.asti draShtA nAnyo.ato.asti
viGYAtA' ityAdi | 'sa vA eSha mahAnaja aatmA yo.ayaM viGYAnamayaH' ityAdi |
'atha yo.anyAM devatAmupAste,' 'aitadAtmyamidaM sarvam.h' iti |
'xetraGYaM chApi mAM viddhi' iti |

nishcharanti yathA lohapiNDAttatpAtsphuli~NkAH |
sakAshAdAtmanastadvatprabhavanti jaganti hi ||

                    yogayAGYavalkye |

page 23

-------------------------------------------------------------

Thanks,
Savithri
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list