Shravana masa starts tomorrow

Bhaskar Y.R. bhaskar.yr at IN.ABB.COM
Tue Aug 1 23:36:21 CDT 2000


Pranam Subramanya Prabhuji,
Hare Krishna

I want small clarification from U:

Sivaya viSNUrUpaya, SivarUpaya viSNave
Sivasya hrudyam viSNuhu, viSNuscha hrudayam Sivaha
yatha Sivamayorevam viSNumayah Sivaha
yathAntaram na pashyami tathame svastirAyuSi

Is this veda mantra or stotram. We (Yejurvedi -smarthas) recite this
mantra/stotra while performing sandhyavandanam. But with small correction:
*yatha Sivamayor viSNu evam viSNumayah Sivaha*. I asked this question sometime
back to the list members but could not get the suitable answer. Please clarify.

Hari Hari Hari Bol!!!

bhaskar

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list