Online documents (from shrii sha.nkara granthAvaliH)

Ravi Mayavaram msr at COMCO.COM
Thu Aug 17 11:40:05 CDT 2000


FWD mail may be of interest to some here.

Actually we need to take this up seriously.

1) Get all the works of shankara online
2) If possible provide some translation.

There are over 100 members in this list. I request someone to take
leadership and guide this project. Even if there is none to lead, as an
individual if wish to contribute

a) Pick a work of your choice
b) Make sure it is already not available
c) Encode it and post it to Advaita-L and also inform
  coordinators of http://sanksrit.gde.to about this.

Together we can make a difference.

Thanks.

Ravi


-------- Original Message --------
Subject: [ambaa-l] devii bhujanga stotram and gauridashakam <FWD>
Date: Thu, 17 Aug 2000 08:50:46 -0500
From: Ravi Mayavaram <msr at comco.com>
Reply-To: ambaa-l at egroups.com

-- Original Message --------
Subject: ITRANS files
Date: Thu, 17 Aug 2000 01:09:18 -0400 (EDT)
From: Sridhar - Seshagiri

Dear Ravi,

 I am sorry for the inordinate delay. I am sending you
the following 2 files as attachments

(i) devi_bhujangastotram.itx and
(ii) gauridashakam.itx

With this, all the devI stotrANi (totally 13 in number) in
Volume 1 (stotrANi) of the Shrii shaMkara granthAvaliH are now
available in the web on electronic format, either on the ambaa-l
site or the sanskrit documents site.

Also, this volume (# 1) had a total of 65 stotrams (incl. gaNesha
stotrANi, subrahmaNYa stotrANi, etc etc) All of them (totally 63
in number), with the exception of the following 2

(i) yamunAshhTakaM (I) (8)
(ii) yamunAshhTakaM (II) (9)

are now available in electronic format. I will mail these two
to you tomorrow.

I have started working on the mUkapanchashatI. Hopefully, I will
mail you the completed AryAshatakam soon. I would be thankful if
you could forward the following request to the group. I would
like to know if someone can tell me the meaning of the following
verse (that appears in the durgaaspatashlokii)

sarvasvaruupe sarveshe sarvashakti samanvite .
bhayebhyastraahi no devii durge devii namo.astu te .. 5..

Regards,
Sridhar.

PS : Please let me know if you have any problems retrieving
the 2 attachments.

.. shrIH ..
.. devIbhuja.ngastotram ..

viri~nchyAdibhiH pa~nchabhirlokapAlaiH
samUDhe mahAnandapIThe niShaNNam .
dhanurbANapAshAN^kushaprotahasta.n
mahastraipura.n sha.nkarAdvaitamavyAt .. 1 ..

yadannAdibhiH pa~nchabhiH koshajAlaiH
shiraHpakshapuchChAtmakairantarantaH .
nigUDhe mahAyogapIThe niShaNNa.n
purArerathAntaHpura.n naumi nityam .. 2 ..

viri~nchAdirUpaiH prapa~nche vihR^itya
svatantrA yadA svAtmavishrAntireShA .
tadA mAnamAtR^iprameyAtirikta.n
parAnandamIDe bhavAni tvadIyam .. 3 ..

vinodAya chaitanyameka.n vibhajya
dvidhA devi jIvaH shivashreti nAmnA .
shivasyApi jIvatvamApAdayantI
punarjIvamena.n shiva.n vA karoShi .. 4 ..

samAku~nchya mUla.n hR^idi nyasya vAyu.n
mano bhrUbila.n prApayitvA nivR^ittAH .
tataH sachchidAnandarUpe pade te
bhavantyamba jIvAH shivatvena kechit .. 5 ..

sharIre.atikaShTe ripau putravarge
sadAbhItimUle kalatre dhane vA .
na kashchidvirajyatyaho devi chitra.n
katha.n tvatkaTAksha.n vinA tattvabodhaH .. 6 ..

sharIre dhane.apatyavarge kalatre
viraktasya saddeshikAdiShTabuddheH .
yadAkasmika.n jyotirAnandarUpa.n
samAdhau bhavettattvamasyamba satyam .. 7 ..

mR^iShAnyo mR^iShAnyaH paro mishramena.n
paraH prAkR^ita.n chAparo buddhimAtram .
prapa~ncha.n mimIte munInA.n gaNo.aya.n
tadetattvameveti na tvA.n jahImaH .. 8 ..

nivR^ittiH pratiShThA cha vidyA cha shAnti\-
stathA shAntyatIteti pa~nchIkR^itAbhiH .
kalAbhiH pare pa~nchavi.nshAtmikAbhi\-
stvamekaiva sevyA shivAbhinnarUpA .. 9 ..

agAdhe.atra sa.nsArapaN^ke nimagna.n
kalatrAdibhAreNa khinna.n nitAntam .
mahAmohapAshaughabaddha.n chirAnmA.n
samuddhartumamba tvamekaiva shaktA .. 10 ..

samArabhya mUla.n gato brahmachakra.n
bhavaddivyachakreshvarIdhAmabhAjaH .
mahAsiddhisa.nghAtakalpadrumAbhA\-
navApyAmba nAdAnupAste cha yogI .. 11 ..

gaNeshairgrahairamba nakshatrapaN^ktyA
tathA yoginIrAshipIThairabhinnam .
mahAkAlamAtmAnamAmR^ishya loka.n
vidhatse kR^iti.n vA sthiti.n vA maheshi .. 12 ..

lasattArahArAmatisvachChachelA.n
vahantI.n kare pustaka.n chAkshamAlAm .
sharachchandrakoTiprabhAbhAsurA.n tvA.n
sakR^idbhAvayanbhAratIvallabhaH syAt .. 13 ..

samudyatsahasrArkabimbAbhavaktrA.n
svabhAsaiva sindUritAjANDakoTim .
dhanurbANapAshAN^kushAndhArayantI.n
smarantaH smara.n vApi sa.nmohayeyuH .. 14 ..

maNisyUtatATaN^kashoNAsyabimbA.n
haritpaTTavastrA.n tvagullAsibhUShAm .
hR^idA bhAvaya.nstaptahemaprabhA.n tvA.n
shriyo nAshayatyamba chA~nchalyabhAvam .. 15 ..

mahAmantrarAjAntabIja.n parAkhya.n
svato nyastabindu svaya.n nyastahArdam .
bhavadvaktravakshojaguhyAbhidhAna.n
svarUpa.n sakR^idbhAvayetsa tvameva .. 16 ..

tathAnye vikalpeShu nirviNNachittA\-
stadeka.n samAdhAya bindutraya.n te .
parAnandasa.ndhAnasindhau nimagnAH
punargarbharandhra.n na pashyanti dhIrAH .. 17 ..

tvadunmeShalIlAnubandhAdhikArA\-
nviri~nchyAdikA.nstvadguNAmbhodhibindUn .
bhajantastitIrShanti sa.nsArasindhu.n
shive tAvakInA susa.nbhAvaneyam .. 18 ..

kadA vA bhavatpAdapotena tUrNa.n
bhavAmbhodhimuktIrya pUrNAntaraN^gaH .
nimajjantamena.n durAshAviShAbdhau
samAlokya loka.n katha.n paryudAsse .. 19 ..

kadAvA hR^iShIkANi sAmya.n bhajeyuH
kadA vA na shatrurna mitra.n bhavAni .
kadA vA durAshAviShUchIvilopaH
kadA vA mano me samUla.n vinashyet .. 20 ..

namovAkamAshAsmahe devi yuShma\-
tpadAmbhojayugmAya tigmAya gauri .
viri~nchyAdibhAsvatkirITapratolI\-
pradIpAyamAnaprabhAbhAsvarAya .. 21 ..

kache chandrarekha.n kuche tArahAra.n
kare svAduchApa.n share ShaTpadaugham .
smarAmi smarArerabhiprAyameka.n
madAghUrNanetra.n madIya.n nidhAnam .. 22 ..

shareShveva nAsA dhanuShveva jihvA
japApATale lochane te svarUpe .
tvageShA bhavachchandrakhaNDe shravo me
guNe te manovR^ittiramba tvayi syAt .. 23 ..

jagatkarmadhIrAnvachodhUtakIrAn
kuchanyastahArAnkR^ipAsindhupUrAn .
bhavAmbhodhipArAnmahApApadUrAn
bhaje vedasArA~nshivapremadArAn .. 24 ..

sudhAsindhusAre chidAnandanIre
samutphullanIpe suratrAntarIpe .
maNivyUhasAle sthite haimashAle
manojArivAme niShaNNa.n mano me .. 25 ..

dR^igante vilolA sugandhIShumAlA
prapa~nchendrajAlA vipatsindhukUlA .
munisvAntashAlA namallokapAlA
hR^idi premalolAmR^itasvAdulIlA .. 26 ..

jagajjAlametattvayaivAmba sR^iShTa.n
tvamevAdya yAsIndriyairarthajAlam .
tvavekaiva kartrI tvamekaiva bhoktrI
na me puNyapApe na me bandhamokshau .. 27 ..

iti premabhAreNa ki~nchinmayokta.n
na budhvaiva tattva.n madIya.n tvadIya.n .
vinodAya bAlasya maurkhya.n hi mAta\-
stadetatpralApastuti.n me gR^ihANa .. 28 ..

iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya
shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya
shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau
devIbhuja.ngastotram sa.npUrNam ..

---------------------------------------------------------

.. shrIH ..
.. gaurIdashakam ..

lIlAlabdhasthApitaluptAkhilalokA.n
lokAtItairyogibhirantashchiramR^igyAm .
bAlAdityashreNisamAnadyutipu~njA.n
gaurImamambAmamburuhAkshImahamIDe .. 1 ..

pratyAhAradhyAnasamAdhisthitibhAjA.n
nitya.n chitte nirvR^itikAShThA.n kalayantIm .
satyaj~nAnAnandamayI.n tA.n tanurUpA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 2 ..

chandrApIDAnanditamandasmitavaktrA.n
chandrApIDAla.nkR^itanIlAlakabhArAm .
indropendrAdyarchitapAdAmbujayugmA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 3 ..

AdikshAntAmaksharamUrtyA vilasantI.n
bhUte bhUte bhUtakadambaprasavitrIm .
shabdabrahmAnandamayI.n tA.n taTidAbhA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 4 ..

mUlAdhArAdutthitavIthyA vidhirandhra.n
saura.n chAndra.n vyApya vihArajvalitAN^gIm .
yeya.n sUkshmAtsUkshmatanustA.n sukharUpA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 5 ..

nityaH shuddho niShkala eko jagadIshaH
sAkshI yasyAH sargavidhau sa.nharaNe cha .
vishvatrANakrIDanalolA.n shivapatnI.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 6 ..

yasyAH kukShau lInamakhaNDa.n jagadaNDa.n
bhUyo bhUyaH prAdurabhUdutthitameva .
patyA sArdha.n tA.n rajatAdrau viharantI.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 7 ..

yasyAmota.n protamasheSha.n maNimAlA\-
sUtre yadvatkkApi chara.n chApyachara.n cha .
tAmadhyAtmaj~nAnapadavyA gamanIyA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 8 ..

nAnAkAraiH shaktikadambairbhuvanAni
vyApya svaira.n krIDati yeya.n svayamekA .
kalyANI.n tA.n kalpalatAmAnatibhAjA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 9 ..

AshApAshakleshavinAsha.n vidadhAnA.n
pAdAmbhojadhyAnaparANA.n puruShANAm .
IshAmIshArdhAN^gaharA.n tAmabhirAmA.n
gaurImambAmamburuhAkshImahamIDe .. 10 ..

prAtaHkAle bhAvavishuddhaH praNidhAnA\-
dbhaktyA nitya.n jalpati gauridashaka.n yaH .
vAchA.n siddhi.n sa.npadamagrayA.n shivabhakti.n
tasyAvashya.n parvataputrI vidadhAti .. 11 ..

iti shrImatparamaha.nsaparivrAjakAchAryasya
shrIgovindabhagavatpUjyapAdashiShyasya
shrImachCha.nkarabhagavataH kR^itau
gaurIdashakam sa.npUrNam ..AUM shrImAtre namaH
Archives : http://www.egroups.com/group/ambaa-l/
     : http://www.geocities.com/kaamaakshi/
     : http://www.escribe.com/religion/ambaa/
Contact : miinalochanii at yahoo.com &
      lotus at virtualportal.net

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list