shrii miinaaxii stuti - 2

Ravisankar S. Mayavaram msr at COMCO.COM
Wed Aug 23 14:15:27 CDT 2000


I have included the complete text is sanskrit. Earlier I posted
the first three verses with translation. Just for the sake
completeness I am posting the entire text here. I will resume
the brief translation of remaining five verses soon.

I have numbered this stuti 2 because, I have two more works with
the same title.

Corrections are welcome.

Ravi


--
shrii miinaaxii stuti

of

shrii jagatguru shR^i~Ngagiri chandrasekhara bhaarati swamigaL

Source:

shrii minaaxii stotramaala
Edited by R. Krishnaswamy Ayyar.
Sri Vanivilas Press, Srirangam, 1964.

adraaxaM bahubhaagyato guruvaraiH saMpuujyamaanaaM mudaa
 pullanmallimukhaprasuunanivahairhaalaasyanaathapriyaam.h |
viiNaaveNumR^ida~NgavaadyamuditaameNaa~Nka bimbaananaaM
 kaaNaadaadisamastashaastramatitaam shoNaadharaaM shyaamaLaam.h || 1 ||

maata~Ngakumbhavijayiistanabhaarabhugna
 madhyaaM madaaruNavilochanavashyakaantaam.h |
taamraadharasphuritahaasavidhuutataara
 raajapravaaLasushhumaaM bhaja miinanetraam.h || 2 ||


aapaadamastakadayaarasapuurapuurNaaM
 shaapaayudhottamasamarchitapaadapadmaam.h |
chaapayitexumamaliimasachittataayai
 niipaaTaviviharNaaM bhaja miinanetram.h || 3 ||


kandarpa vairyapi yayaa savilaasa haasa
 netraavalokana vashiikR^ita maanaso.abhuut.h |
taaM sarvadaa sakala mohana ruupa veshhaaM
 mohaandhakaara haraNaaM bhaja miinanetraam.h || 4||

adyaapi yatpuragataH sakalo.api jantuH
 xuttR^iD.h vyathaa virahitaH prasuveva baalaH |
saMposhyate karuNayaa bhajakaarti hantriiM
 bhaktyaa.anvahaM taaM hR^idaya bhaja miinanetraam.h || 5||

haalaasyanaatha dayite karuNaa payodhe
 baalaM vilola manasaM karuNaika paatram.h |
viixasva maaM laghu dayaarmiLa dR^iShTapaadair
 maatarna me.asti bhuvane gatirandraa tvam.h || 6||


shrutyukta karma nivahaakaraNaadvishuddhiH
 chittasya naasti mama cha~nchalataa nivR^ittaiH |
kuryaaM kimamba manasaa sakalaagha shaantyaiH
maatastavada~Nghri bhajanaM satataM dayasva || 7||

tvadruupadeshikavaraiH satataM vibhaavyaM
 chidruupamaadi nidhanantara hiinamamba |
bhadraavahaM praNamataaM sakalaagha hantR^i
 tvadruupameva mama hR^itkamale vibhaatu || 8||

|| saMpuurNam.h ||

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list