shiitalaashhTakam

Ravi msr at COMCO.COM
Tue Feb 15 11:45:05 CST 2000


namaste

shiitala devii is godess for health. From a cursory search I
found that She is widely worshipped in Bengal and surrounding
areas. This ashhTakam is available in Jaguar site and may be
someone on the list can post a translation of this text.

This text is from skanda puraaNam. Also in UT library catalog, I
could see some books on Her puja in Sanskrit-bengali (with hindi
and urdu translations).

I have enclosed the complete text to save your browsing time. It
is from Jaguar sanskrit site.

Thank you for your help in advance.

Ravi


--------------------------------------------------
 .. shiitalaaShTakaM ..


asya shriishiitalaastotrasya mahaadeva R^iShiH anuShTup.h ChandaH
shiitalaa devataa laxmiirbiijam.h bhavaanii shaktiH
sarvaavisphoTakanivR^ittaye jape viniyogaH ..

iishvara uvaacha \-\-\-
vande.ahaM shiitalaaM deviiM raasabhasthaaM digambaram.h .
maarjaniikalashopetaamM shuurpaalaMkR^itamastakaam.h .. 1 ..

vande.ahaM shiitalaaM deviiM sarvarogabhayaapahaam.h.
yaamaasaadya nivarteta visphoTakabhayaM mahat.h .. 2 ..

shiitale shitale ceti yo bruuyaddaahapiiDitaH .
visphoTakabhayaM ghoraM xipraM tasya praNashyati .. 3 ..

yastvaamudkamadhye tu dhR^itvaa puujayate naraH .
visphoTakabhayaM ghoraM gR^ihe tasya na jaayate .. 4 ..

shiitale jvaradagdhasya puutigandhayutasya cha
praNaShTachaxuShaH puMsastvaamaahurjiivanauShdham.h .. 5 ..

shiitale tanujaanrogaan.h nR^iNaaM harasi dustyajaan.h .
visphoTakavidirNaanaaM tvamekaa.amR^itavarShiNI .. 6 ..

galagaNDagrahyaa rogaa ye chaanye daaruNaa nR^iNaam.h .
tvadanudhyaanamaatreNa shiitale yaanti saMkshayam.h .. 7 ..

na mantro nauShadhaM tasya paaparogasya vidyate .
tvaamekaaM shItale dhaatriiM naanyaaM pashyaami devataam.h .. 8 ..

mR^iNaalatantusadR^ishiiM naabhihR^inma yasaMsthitaam.h .
tastvaamM saa~nchintayedevi tasya mR^ityurna jaayate .. 9 ..

aShTakaM xItalaadevyaa yo naraH prapaThesadaa .
visphoTakabhayaM ghoraM gR^ihe tasya na jaayate .. 10 ..

shrotavyaM paThitavyaM cha shraddhaabhaaktisamanvitaiH .
upasargavinaashaaya paramM svastyayanaM mahat.h .. 11 ..

shItale tvaM jaganmaataa shiitale tvaM jagatpitaa .
shiitale tvaM jagaddhaatrii shitalaayai namo namaH .. 12 ..

raasabho gardbhashchaiva kharovaishaakhanandanaH .
shiitalaavaahanashchaiva duurvaakandanikR^intanaH .. 13 ..

etaani kharanaamaani shiitalaagre tu yaH paThet.h .
tasya gehe shishuunaaM cha shiitalaaru~Nna jaayate .. 14 ..

shiitalaaShTakamevedaM na deyaM yasyakasyachit.h .
daatavyaM na sadaa tasmai shraddhaabhaktiyutaaya vai .. 15 ..

.. iti shriiskandapuraaNe shiitalaaShTakaM samaaptam.h ..

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list