Liberation and citta vRtti nirodha

Vidyasankar Sundaresan vsundaresan at HOTMAIL.COM
Wed Jun 28 21:13:55 CDT 2000


There was a small error in my earlier post, owing to hasty cut-and-paste
from elsewhere -

>Sankaracarya's response -
>
>na. moksha-sAdhanatvena anavagamAt. na hi vedAnteshu brahma-Atma-vijnAnAd
>anyat parama-purushArtha-sAdhanatvena avagamyate. abhyupagamya idam uktam.
>na tu brahma-vijnAna-vyatirekeNa anyan moksha-sAdhanam avagamyate.
>
>A few lines later,
>
>ananya-sAdhanatvAc ca nirodhasya. na hy Atma-vijnAna-tat-smRti-saMtAna-
>vyatirekeNa citta-vRtti-nirodhasya sAdhanam asti.
>

The correct order of sentences is the following -

na. moksha-sAdhanatvena anavagamAt. na hi vedAnteshu brahma-Atma-vijnAnAd
anyat parama-purushArtha-sAdhanatvena avagamyate.

A few lines later,

ananya-sAdhanatvAc ca nirodhasya. na hy Atma-vijnAna-tat-smRti-saMtAna-
vyatirekeNa citta-vRtti-nirodhasya sAdhanam asti. abhyupagamya idam uktam.
na tu brahma-vijnAna-vyatirekeNa anyan moksha-sAdhanam avagamyate.

Regards,
Vidyasankar

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list