[Advaita-l] Devi Mahatmya -- Rahasya traya

Jaldhar H. Vyas jaldhar at braincells.com
Sun Oct 17 18:43:37 CDT 2004


I was going to post this last but as some people asked for the text so
they could include it in their patha I am posting it early.  When we get
to its' logical place in the recitation, I'll post it again with a
translation.

According to Shri Bhaskararaya, these 3 stotras are to be recited after
the Devi Mahatmya.  They have no relation to the vishishtadvaita concept
of rahasya traya.

asya shrIrahasyatrayasya brahmA.achyutarudrA R^iShayaH | navadurgA devatA |
anuShTup.h chhandaH | mahAlakShmIbIjaM | shrIH shaktiH |
abhIpsitaphalasiddhyarthe jape viniyogaH ||

|| atha prAdhAnikarahasyam.h ||

rajovAcha |

bhagavannavatArA me chaNDikAyAstvayoditAH |
eteShAM prakR^itiM brahmanpradhAnaM  vakturmahasi || 1 ||

aarAdhyaM yanmayA devyAH svarUpaM yena tadbija |
vidhinA brUhi sakalaM yathAvatpraNatasya me || 2 ||

R^iShiruvAcha |

idaM rahasyaM paramamanAkhyeyaM prachakShate |
bhaktosIti na me kiMchittavAvAchyaM narAdhipa || 3 ||

sarvasyAdyA mahAlakShmIstriguNA parameshvarI |
lakShyAlakShyasvarUpA sA vyApya kR^itsnaM vyavasthitA || 4 ||

mAtuli~NgaM gadAM kheTaM pAnapAtraM cha vibhratI |
nAgaM li~NgaM cha yoniM cha vibhratI nR^ipa mUrdhani || 5 ||

taptakA~nchanavarNAbhA taptakA~ncanabhUShaNA |
shUnyaM tadakhilaM svena pUrayAmAsa tejasA || 6 ||

shUnyaM tadakhilaM lokaM vilokya parameshvarI |
babhAra rUpamaparaM tamasA kevalena hi || 7 ||

sA bhinnA~njanasa~NkAshA daMShTrA~nchitavarAnanA |
vishAlalochanA nArI babhUva tanumadhyamA || 8 ||

khaDgapAtrashiraHkheTairalaMkR^itachaturbhujA |
kabandhahAraM shirasA bibhrANA shirasAM srajam.h || 9 ||

tAM provAcha mahAlakShmIstAmasIM pramadottamAm.h |
dadAmi tava nAmAni yAni karmANi tAni te || 10 ||

mahAmAyA mahAkAlI mahAmArI kShudhA tR^iShA |
nidrA tR^iShNA chaikavIrA kAlarAtrirduratyayA || 11 ||

imAni tava nAmAni pratipAdyAni karmabhiH |
ebhiH karmANi te GYAtvA yo.adhIte so.ashnute mukham.h || 12 ||

tAmityuktvA mahAlakShmIH svarUpamaparaM nR^ipa |
satvAkhyenAtishuddhena guNenenduprabhaM dadhau || 13 ||

akShamAlA~NkushadharA viNApustakadhAriNI |
sA babhUva varA nArI nAmAnyasyai cha sA dadau || 14 ||

mahAvidyA mahAvANI bhAratI vAk.h sarasvatI |
aaryA brAhmI mahAdhenurvedagarbhA sureshvarI || 15 ||

athovAcha mahAlakShmIrmahAkAlIM sarasvatIm.h |
yuvAM janayatAM devyau mithune svAnurUpataH || 16 ||

ityuktvA te mahAlakShmiH sasarja mithunaM svayaM |
hiraNyagarbhau ruchirau strIpuMsau kamalAsane || 17 ||

brahman.h vidhe vira~ncheti dhAtarityAha taM naram.h |
shrIH padme kamale lakShmItyAh mAtA striyaM cha tAm.h || 18 ||

mahAkAlI bhAratI cha mithune sR^ijatisma ha |
etayorapi rUpANI nAmAni cha vadAmi te || 19 ||

nIlakaNThaM raktabAhuM shvetA~NgaM chandrashekharam.h |
janayAmAsa puruShaM mahAkAlI sitAM striyam.h || 20 ||

sa rudraH shaMkaraH sthANuH kapardI cha trilochanaH |
trayI vidyA kAmadhenuH sA strI bhAShAkSharA svarA || 21 ||

sarasvatIM striyaM gaurIM krShNaM cha puruShaM nR^ipa |
janayAmAsa nAmAni tayorapi vadAmi te || 22 ||

viShNuH kR^iShNo hR^iShIkesho vAsudevo janArdanaH |
umA gaurI satI chaNDI sundarI subhagA shivA || 23 ||

evaM yuvatayaH sadyaH puruShatvaM prapedire |
chakShuShmanto.anupashyanti netare.atadvido janAH || 24 ||

brahmaNe pradadau patnIM mahAlakShmInR^ipa trayIm.h |
rudrAya gaurIM varadAM vAsudevAya cha shriyam.h || 25 ||

svarayA saha sambhUya viri~ncho.aNDamajIjanat.h |
bibheda bhagavAn.h rudrastadgauryA saha vIryavAn.h || 26 ||

aNDamadhye pradhAnAdikAryajAtamabhUnnR^ipa |
mahAbhUtAtmakaM sarvaM jagat.h sthAvaraja~Ngamam.h || 27 ||

pupoSha pAlayAmAsa tallakShmyA saha keshavaH |
mahAlakShmIreva matA rAjan.h sarveshvareshvarI || 28 ||

|| iti prAdhAnikarahasyam.h |||| atha vaikR^itikarahasyam.h ||

R^iShirovAcha |

triguNA tAmasI devI sAtvikI yA tridhoditA |
sA sharvA chaNDikA durgA bhadrA bhagavatIryate || 1 ||

yoganidrA hareruktA mahAkAlI tamoguNA |
madhukaitabhanAshArthaM yAM tuShTAvAmbujAsanaH || 2 ||

dashavaktrA dashabhujA dashapAdA~njanaprabhA |
vishAlayA rAjamAnA triMshallochanamAlayA || 3 ||

sphuradashanadaMShTrAbhA bhImarUpApi bhUmipa |
rUpasaubhagyakAntInAM sA pratiShThA mahAshriyAm.h || 4 ||

khaDgabANagadAshUlasha~NkhachakrabhushuNDibhR^it.h |
parighaM kArmukaM shIrShaM nishchotadrudhiraM dadhau || 5 ||

eShA sA vaishNavI mAyA mahAkAlI duratyayA |
aarAdhitA vashIkuryatpUjAkartushcharAcharam.h || 6 ||

sarvadevasharIrebhyo yAvirbhUtAmitaprabhA |
triguNA sA mahAlakShmIH sAkShAnmahiShamardinI || 7 ||

shvetAnanA nIlabhujA sushvetastanamaNDalA |
raktamadhyA raktapAdA nIlaja~NghorurunmadA || 8 ||

suchitrajaghanA chitramAlyAmbaravibhUShaNA |
chitrAnulepanA kAntirUpasaubhAgyashAlinI || 9 ||

aShTAdashabhujA pUjyA sA sahasrabhujA satI |
aayudhAnyatra vakShyante dakShiNAdhaHkarakramAt.h || 10 ||

akShamAlA cha kamalaM baNo.asiH kulishaM gadA |
chakraM trishUlaM parashUH sha~Nkho ghaNTA cha pAshakaH || 11 ||

shaktirdaNDashcharma chApaM pAnapAtraM kamaNDaluH |
alaMkR^itabhujAmebhirAyudhaiH kamalAsanAm.h || 12 ||

sarvadevamayImIshAM mahAlakShmImimAM nR^ipa |
pUjayetsarvadevAnAM salokAnAM prabhurbhavet || 13 ||

gaurIdehAtsamudbhUtA yA satvaikaguNAshrayA |
sAkShAt.h sarasvatI proktA shumbhAsuranibarhiNI || 14 ||

dadhau chaShTabhujA bANamusale shUlachakrabhR^it.h |
sha~NkhaM ghaNTAM lA~NgalaMcha kArmukaM vasudhAdhipa || 15 ||

eShA saMpUjitA bhaktyA sarvaGYatvaM prayachchhati |
nishumbhamathanI devI shumbhAsuranibarhiNI || 16 ||

ityuktAni svarUpANi mUrtInAM tava pArthiva |
upAsanaM jaganmAtuH pR^ithagAsAM nishAmaya || 17 ||

mahAlakShmIryadA pUjyA mahAkAlI sarasvatI |
dakShiNottarayoH pUjye pR^iShTato mithunatrayam.h || 18 ||

viri~nchiH svarayA madhye rudro gauryA cha dakShiNe |
vAme lakShmyA hR^iShikeshaH purato devatAtrayam.h || 19 ||

aShTAdashabhujA madhye vAme chAsyA dashAnanA |
dakShiNe.aShTabhujA lakShmIrmahatIti samarchayet.h || 20 ||

aShTAdashabhujA chaiShA yadA pUjyA narAdhipa |
dashAnanA chAShTabhujA dakShiNottarayostadA || 21 ||

kAlamR^itryU cha saMpUjyau sarvAriShTaprashAntaye |
yadA chAShTabhujA pUjyA shumbhAsuranibarhiNI || 22 ||

navAsyAH shaktayaH pUjyAstathA rudravinAyakau |
namo devyA iti stotrairmahAlakShmIM samarchayet.h || 23 ||

avatAratrayArchAyAM stotramantrAstadAshrayAH |
aShTAdashabhujA chaiShA pUjyA mahiShamardinI || 24 ||

mahAlakShmIrmahAkAlI saiva proktA sarasvatI |
ishvarI puNyapApAnAM sarvalokamaheshvari || 25 ||

mahiShAntakarI yena pUjitA sa jagatprabhuH |
pUjayejjagatAM dhAtrIM chaNDikAM bhaktavatsalAm.h || 26 ||

arghyAdibhirala~NkArairgandhapuShpaistathAkShataiH |
dhUpairdIpaishcha naivedyairnAnAbhakShyasamanvitaiH || 27 ||

rudhirAktena balinA mAMsena surayA nR^ipa |
praNAmAchamanIyena chandanena sugandhinA || 28 ||

sakarpUraischa tAmbUlairbhaktibhAvasamanvitaiH |
vAmabhAge.agrato devyAshchhinnashIrShaM mahAsuraM || 29 ||

pUjyenmahiShaM yena prAptaM sAyujyamIshayA |
dakShiNe purataH siMhaM samagraM dharmamIshvaram.h || 30 ||

vAhanaM pUjyedevyA dhR^itaM yena charAcharam.h |
yaH kuryAt.h prayato dhImAMstasyA ekAgramAnasaH || 31 ||

tataH kR^itA~njalirbhUtvA stuvIta charitairimaiH |
ekena vA madhyamena naikenetarayoriha || 32 ||

charitArdhaM tu na japejjapa.NshchchhadramavApnuyAt.h |
pradakShiNA namaskArAn.h kR^itvA mUrdhni kR^itA~njaliH || 33 ||

kShamApayejjagaddhAtrIM muhurmuhuratandritaH |
pratishlokaM cha juhuyAt.h pAyasaM tilasarpiShA || 34 ||

juhuyAtstotramantrairvA chaNDikAyai shubhaM haviH |
namonamaHpadairdevIM pUjayetsusamAhitaH || 35 ||

prayataH prA~njaliH prahvaH praNamyAropya chAtmani |
suchiraM bhAvayedIshAM chaNDikAM tanmayo bhavet.h || 36 ||

evaM yah pUjayedbhaktyA pratyahaM parameshvarIm.h |
bhuktvA kAmAn.h yathAkAmaM devIsAyujyamApnuyAt.h || 37 ||

yo na pUjayate nityaM chaNDikAM bhaktavatsalAm.h |
bhasmIkR^ityAsya puNyAni nirdahetparameshvarI || 38 ||

tasmAt.h pUjaya bhUpAla sarvalokamaheshvarIm.h |
yathoktena vidhAnena chaNDikAM sukhamApsyasi || 39 ||

|| iti vaikR^itikarahasyam.h ||
|| atha mUrtirahasyam.h ||

R^iShirovAcha |
nandA bhagavatInAma yA bhaviShyati nandajA |
sA stutA pUjitA bhaktyA vashIkuryAjjagatrayam.h || 1 ||
kanakottamakAntiH sA sukAntikanakAmbarA |
devI kanavarNAbhA kanakottamabhUShaNA || 2 ||

kamalA~NkushapAshA~njairalaMkR^itachaturbhujA |
indirA kamalA lakShmIH sA shrIrukmAmbujAsanA || 3 ||

yA raktadantikAnAm devI proktA mayA.anagha |
tasyAH svarUpaM vakShyAmi shR^iNu sarvabhayApaham.h || 4 ||

raktAmbarA raktavarNA raktasarvA~NgabhUShaNA |
raktAyudhA raktanetrA raktakeshAtibhIShaNA || 5 ||

raktatIkShNanakhA raktadashanA raktadantikA |
patiM nArIvAnuraktA devI bhaktaM bhavejjanam.h || 6 ||

vasudheva vishAlA sA sumeruyugalastanI |
dIrghau lambAvatisthUlau tAvatIva manoharau || 7 ||

karkashAvatikAntau tau sarvAnandapayonidhI |
bhaktAn.h saMpAyayedevI sarvakAmadughau stanau || 8 ||

khadgaM pAtra cha mushalaM lA~NgalaM cha bibharti sA |
aakhyAtA raktachAmuNDA devI yogeshvarIti cha || 9 ||

anayA vyAptamakhilaM jagat.h sthAvaraja~Ngamam.h |
imAM yaH pUjayedbhaktyA sa vyApnoti charAcharam.h || 10 ||

adhIte ya imaM nityaM raktadantyAvapustavam.h |
taM sA paricharedevI patiM priyamivA~NganA || 11 ||

shAkambharI nIlavarNA nIlotpalavilochanA |
gambhIranAbhistrivalIvibhUShitatanUdarI || 12 ||

sukarkashasamottu~NgavR^ittapInaghanastanI |
muShTiM shilImukhApUrNaM kamalaM kamalAlayA || 13 ||

puNyapallavamUlAdi phalADhyaM shAkasaMchayam.h |
kAmyAnantarasairyuktaM kShuttR^iNmR^ityujvarApaham.h || 14 ||

kArmukaM cha sphuratkAnti vibhratI parameshvarI |
shAkambharI shatAkShI sA saiva durgA prakIrtitA || 15 ||

vishoktA duShTamanI shamanI duritApadAm.h |
umA gaurI satI chaNDI kAlikA sApi pArvatI || 16 ||

shAkambharIM stuvan.h dhyAyan.h japan.h saMpUjayannaman.h |
akShayyamashnute shIghramannapAnAmR^itaM phalam.h || 17 ||

bhImApi nIlavarNA sA daMShTrAdashanabhAsurA |
vishAlalochanA nArI vR^ittapInapayodharA || 18 ||

chaMdrahAsaM cha DamaruM shiraHpAtraM cha vibhratI |
ekavIrA kAlarAtriH saivoktA kAmadA stutA || 19 ||

tejomaNDaladurdharShA bhrAmarI chitrakAntibhR^it.h |
chitrAnulepanA devI chitrAbharaNabhUShitA || 20 ||

chitrabhramarapANiH sA mahAmArIti gIyate |
ityetA mUrtayo devyA vyAkhyAtA vasudhAdhIpa || 21 ||

jaganmAtushchaNDikAyAH kIrtitAH kAmadhenavaH |
idaM rahasyaM paramaM na vAchyaM kasyachitvayA || 22 ||

vyAkhyAnaM divyamUrtInAmadhIShvA.avahitaH svayam.h |
tasmAt.h sarvaprayatnena devIM japa nirantaram.h || 23 ||

saptajanmArjitairghorairbrahmahatyAsamairapi |
pAThamAtreNa mantrANAM muchyate sarvakilbiShaiH || 24 ||

devyA dhyAnaM mayA khyAtaM guhyAdguhyataraM mahat.h |
tasmAt.h sarvaprayatnena sarvakAmaphalapradam.h || 25 ||

|| iti mUrtirahasyam.h ||
-- 
Jaldhar H. Vyas <jaldhar at braincells.com>More information about the Advaita-l mailing list