[Advaita-l] Re: Understanding

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Sun Jul 16 22:59:09 CDT 2006


Pranams Sadanandaji, Thank you for your reply.

Abhishek

-- 
satyena dhAryate pR^ithvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list