[Advaita-l] Vedanata DiNdima text verse 1-24 ( out of 94)

Lakshmi Muthuswamy lakmuthu at yahoo.com
Wed Jul 26 09:14:21 CDT 2006


Vedanta DiNdima - of Sr NRsimha Sarasvati
  
 vedAntadiNdimAstattvamekamudghoShayanti yat
 AstAm purastattattejo dakshiNamUrtisajnitam   


..1
  
 AtmAnAtmapadArthau dvau bhokttRbhogyattvalaxanau
 brahmauvAtmA na dehAdiriti vedAntadiNdimah


...2
  
 jnAnAjnAnapadArthau dvAtmAnau bandhamukttidau
 jnAnam mukttirbandho anayadidti vedAntadiNdimah

 3
  
 jnAtRjneyapadArthau dvau padArthau sarvasammatau
 jnAtA brahma jagjjneyamiti vedAntadiNdimah
4
  
 sukhadu:kha padArthau dvau priyavipriyakArakau
 sukham brahma jagaddu:khamiti vedAntadiNdimah


...5
  
 samaShTivyaShtirUpau dvau padArthau sarvasammatau
 samaShTirIshvaro vyaShTirjIvo vedAntadiNdimah.6
  
 jnAnakarma padArthau dvau vastukartrAtmatantrakau
 jnAnanmoxo na karmabhya iti vedAntadiNdimah


.

7
  
 shrotavyAshrAvya rUpau dvau padarthau sukhadu:khau
 shrotavayam brahma naivAnyaditi vedAntadiNdimah


..8
  
 cintyAcintya padarthau dvau visrAntisrAntidAyakau
 cintyam brahma param nAnyaditi vedAntadiNdimah

 

9
  
 dhyeyAdhyeya padArthau dvau dhIsamAdhysamAdhidau
 dhyAtavyam brahma naivAnayaditi vedAntadiNdimah

 
.10
  
 yogino bhogino vApi tyAgino rAgiNo api ca
 jnAnamoxo na sandeh iti vedAntadiNdimah

 
.11
  
 na varNasrama sanketairna karmopAsanAdibhih
 brahmajnAnam vina moxa iti vedAntadiNdimah

 12
  
 asatyah sarva samsaro rasAbhAsAdidUShitah
 upexyo brahma vijneyamiti vedAntadiNdimah

 .13
  
 vRthAkriyA vRthAlApAn vRthAvAdAn manorathAn
 tyakttvaikam brahma vijneyamiti vedAntadiNdimah

 

.14
  
  
 stitho brahmAtmnA jIvo brahma jIvAtmnA stitham
 iti sampashyatAm mukttiriti vedAntadiNdimah

 .15
  
 jIvo brahmAtmanA jneyo jneyam jIvAtmnA param
 mukttistadaikayvijnAnAditi vedAntadiNdimah

 ..16
  
 sarvAtmatvAt param brahma shroturAtmatayA stitham
 nAyAsastattvavijnAptAviti vedAntadiNdimah

 
..17
  
 aihikam cAmuShmikam ca tApAntam karma sancayam
 tyakttvA brahmaiva vijneyamiti vedAntadiNdimah

 


.18
  
 advaitdvaita vAdau dvau sUxmasthUladashAm gatau
 advaita vAdan moxah syAditi vedAntadiNdimah

 19
  
 karmiNo vinivartante nivartanta upAsakAh
 jnAnino na nivartanta iti vedAntadiNdimah

 

.20
  
 paroxa satphalam karma jnAnam pratyaxa satphalam
 jnAnamevabhyasettasmAditi vedAntadiNdimah

 ..21
  
 vRthA shramo ayam viduSha vRthAyam karmiNAm shramah
 yadi na brahmavijnAnamiti vedAntadiNdimah

 
22
  
 alam yagairalam yogairalam bhogairalam dhanaih
 parasmin brahmaNi jnAte iti vedAntadiNdimah

 .23
  
 alam vedair alam shAstrairalam smRtipurANakaih
 paramAtmani vijnAte iti vedAntadiNdimah

 

24
  
  
 To be continued


.
 If you find any errors in transliteration kindly let me know.
  
 Om namo narayanaya
 Lakhmi Muthuswamy
  

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com More information about the Advaita-l mailing list