[Advaita-l] Brahmavadinah

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Fri Jul 28 01:07:10 CDT 2006


Namaste,
To clarify from an old post of mine, in Bhatta Bhaskara's commentary,
brahmavAdinaH is explained as veda-vaktAraH. So, that would be the
mantra-draShTas (R^iShis).

Regards,
Abhishek

-- 
satyena dhAryate pR^ithvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list