[Advaita-l] Upadesha Panchakam 2

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Mon Jul 31 06:50:05 CDT 2006


As indicated in the introduction, this shloka indicates a few of  the
dharmas to be practised by sannyAsis.

sa~NgaH satsu vidhIyatAM bhagavato bhaktirdR^iDhA'dhyatAM
shAntyAdiH parichIyatAM dR^iDhataraM karmashu santyajyatAM|
sadvidvAnupasR^ipyatAmanudinaM tatpAdukA sevyatAM
brahmaikAkshramarthtAM shrutishirovAkyaM samAkarNyatAm||2||

1. The company of good persons (satsanga) should be cultivated
2. Steadfast devotion (dridha bhakti) to Bhagavan should be practised
3. Tranquility (shanti) and other disciplines should be practised
4. Works (karmas) should be quickly and decisively abandoned
5. A realised teacher (sad-vidvan) should be approached
6. Everyday his sandals (padukas) should be worshipped
7. The letter denoting Brahman (OM) should be comprehended
8. The teachings of the Upanishads (shruti-shira) should be listened to well

(continued)

Regards,
Abhishek
-- 
satyena dhAryate pR^ithvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||
More information about the Advaita-l mailing list