[Advaita-l] ADMIN: New member introduction: K. Sriram

Vidyasankar Sundaresan svidyasankar at hotmail.com
Tue Jul 10 17:23:06 CDT 2007


Namaste,

My name is Sriram.K. My age is 27. I live in Chennai, India. I am a Smarta 
and an ardent Shishya of the Shankara Sampradaya. Thanks.

Om Tat Sat Brahmarpanam Astu,
Sriram

_________________________________________________________________
http://newlivehotmail.com
More information about the Advaita-l mailing list