[Advaita-l] Fw: Re: waking, dreaming, sleeping, as mutually supportive

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Thu Oct 22 05:30:06 CDT 2009


Everything is karma and reward. Niskama karma too has the reward of 
Brahmajnana.

praNAms
Hare Krishna

Yes, that is true, shankara himself gives this assurance in bruhadAraNyaka 
4-4-22 : evaM kAmya varjitaM nityaM karmajAtaM sarvaM AtmajnAnOtpatti 
dvAreNa mOksha sAdhanatvaM pratipadyate.  Here shankara clearly says 
'desireless' routine action is the sAdhana for the mOksha.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskarMore information about the Advaita-l mailing list