[Advaita-l] pUrvajas' karma / pApa & our burden (satyanArAyaNa pUjA)

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Wed Sep 15 01:47:33 CDT 2010


See 5.19:

kAShTabhAravaho bhillo guharAjo babhUva ha |

praNAms Sri vyAs prabhuji
Hare Krishna

Thanks for the reference...I shall check it tonight..

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list