[Advaita-l] Looking for the Source of Peace Prayers

Kathirasan K brahmasatyam at gmail.com
Thu Dec 15 19:15:19 CST 2011


Namaste

I am looking for the source of these following prayers. I would be grateful
if someone could help me with this. Thanks.

1. OM sarveShAM svastirbhavatu | sarveShAM shAntirbhavatu | sarveShAM
pUrNaM bhavatu | sarveShAM ma.ngalaM bhavatu | sarve bhavantu sukhinaH
sarve santu nirAmayAH | sarve bhadrANi pashyantu mA kashchid.h duHkha
bhAgbhavet.h |

2. svasti prajAbhyaH paripAlayantAm.h | nyAyena mArgeNa mahIM mahIshAm.h |
go brAhmaNebhyaH shubhamastu nityaM | lokAH samastAH sukhino bhava.ntu ||
kAle varShantu parjanyaH pR^ithivI shasyashAlinI | deshoyaM xobharahitAH
brAhmaNAH sa.ntu nirbhayaH ||

Thank you.More information about the Advaita-l mailing list