[Advaita-l] samsaara

Br. Pranipata Chaitanya pranipata at hotmail.com
Wed Oct 5 20:17:15 CDT 2011


Hari Om! Pranaams!

shrIguru-parameshva-prasAda-rahitAnAM dustaratvAt, bhrAntiparamparA-tara~Nga-yuktatvAt, rAgAdi-mahAgrAhAdiyogAt ca, (asaMkhyA-adhyAsaparaMparAkallola-udayahetutvAt, aneka-anartha-duShTAhyAdiyhogat) ca yuktam aj~nAnasya samudratvam.  -- rasa-abhivya~njikA commentary by svayamprakAsha yati on verse 1 of advaita makaranda by lakShmIdharakavi.

Looks like sum-up of various meanings expressed here. 

In Shri Guru Smriti,
Br. Pranipata Chaitanya
 		 	   		  


More information about the Advaita-l mailing list