[Advaita-l] sabda nityatva vAda...a query

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Wed Oct 12 08:20:39 CDT 2011


Namaste Dear Members,
 
There is a sloka from bhartruhari’s vAkyapadIyaM which says:
 
////
 
anAdinidhanaM brahma sabdatattvaM yadakSharaM
vivartatE(a)rthabhAvEna prakriyA jagatO yataH
 
//
 
The above verse determines the eternality of the sabda-brahma 
ie., nityatva of sabda-brahma.  This also states that sabda-brahma
is both kArya & kAraNa 
 
To support the above statement, the reference “sabdabrahmaNi niShNAtaH 
parabrahma adhigacchati” is cited. 
 
Does this sabda-nityatva vAda of vAkyapadiyaM supports
vivartavAda or pariNAmavAda?
 
Kindly explain.
 
Regs,
Sriram


More information about the Advaita-l mailing list