[Advaita-l] dakSiNAmUrti stOtra from sUta saMhita

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Fri Jun 8 13:01:46 CDT 2012


Namaste,
 
This is the hymn on Adiguru dakSiNAmUrti which is taken from sUta saMhita.  Regular chanting of this hymn confers grace of advaitAchArya dakSiNAmurty which eventually paves the way for chitta shuddhi.   Even the incident of sUta saMhita stands testimony to this.  This hymn dispelled the samsAra bhaya of a grihastha with the
initiation of this hymn by sUta mahAmuni.
 
DAKSHINAMURTY STOTRAM
 
pralaMbitajaTAbaddhaM chandrarEkhAvataMsakaM
nIlagrIvaM sharacchandrikAbhirvirAjitaM
 
gOkSIradhavalAkAraM chandrabiMbasamAnanaM
susmitaM suprasannaM cha svAtmatattvaikasaMsthitaM
 
gangAdharaM shivaM shAntaM lasatkEyUramaNDitaM
sarvAbharaNasaMyuktaM sarvalakSaNasaMyutaM
 
vIrAsanE samAsInaM vEdayajnOpavItinaM
bhasmadhArAbhirAmaM taM nAgAbharaNabhUSitaM
 
vyAghracharmAmbaraM shuddhaM yOgapaTTAvritaM shubhaM
sarvESAM prANinAmAtmajnApasmArapriSTataH
 
vinyastacharaNaM samyag jnAnamudrAdharaM haraM
sarvavijnAnaratnAnaM kOshabhUtaM supustakaM
 
dadhAnaM sarvatattvAkSamAlikAM kuNDikAmapi
svAtmabhUtaparAnandaparashaktyardha vigrahaM
 
dharmarUpavriSOpEtaM dhArmikairvEdapAragaiH
munibhissaMvritaM mAyAvaTamUlAshritaM shubhaM
 
IshAnaM sarvavidyAnAmIshwarEshwaramavyayaM
utpattyAdivinirmuktaM OmkArakamalAsanaM
 
svAtmavidyApradAnEna sadA saMsAramOchakaM
rudraM paramakAruNyAtsarvaprANihitE rataM
 
upAsakAnAM sarvESAmabhISTasakalapradaM
dakSiNAmUrtidEvAkhyaM jagatsvargAdikAraNaM
 
samAgatya mahAbhaktyA daNDavatprithivItalE
praNamya bahushO dEvaM samArAdhya yathA balaM
 
rudra yattE mukhaM tEna dakSiNaM pAhimAm iti
uktvA punaH punardEvaM pUjayAmAsa bhaktitaH
 
 
//// iti dakSiNAmUrti stOtraM //////
 


More information about the Advaita-l mailing list