[Advaita-l] Two padAvalamba stuti-s on shrii Adisha~NkarAchArya

Ramakrishna Upadrasta uramakrishna at gmail.com
Sun May 6 09:04:31 CDT 2012


namaste,

Attached are encodings of two beautiful padAvalamba stuti-s on
Adisha~NkarAchArya by the Jagadgurus of the Sringeri. Many thanks
again to Shri Subbu-ji, Shri LalitaalalitaH and Shri Sunder
Hattangadi-ji for their corrections. Rest of the mistakes, mine.

Note: The first stotra by H.H Sri Sachidananda Shivabhinava
NRsimhabhArati SwaminaH can also be found in pages 193-195 of the
following book (which I discovered after the encoding).
http://archive.org/details/Works_of_Nrisimha_Bharati_Swami_Bhakti_Sudha_Tarangini_-_Sri_Vani_Vilas_1913

bhava sha~Nkaradeshika me sharaNaM
namaste
RamakrishnaOM shrI gurubhyo namaH

shrI sha~NkarAchAryapadAvalambasuvarNamAlAstutiH
[H.H Sri Sachidananda Shivabhinava NRsimhabhArati SwaminaH]


o~NkArapa~Nkajamadhuvrata vedashIrSha-
ka~njAtabAladinanAtha kRRipAsamudra |
vRRindArakendrapadatauchChyamanaHpradAyin
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||1||

natvA padAmbujaniyugmamaho yadIyaM
vAchaspatitvamadhigachChati janmamUkaH |
sa tvaM kRRipArNava saroruhapatranetra
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||2||

matto manaHprabhava eSha purA yadIya -
netrAgninApa tarasA bhasitasvabhAvam |
sa tvaM viraktimachalAM pravitIrya mahyaM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||3||

sha~NkAnivAraNapaTo praNatavrajasya
yaM kAlakAla iti kuMbhabhavo jagAda |
sa tvaM vitIrya paramAyurabhIShTapUgaM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||4||

kanyeva rUpaguNashAlinamAdareNa
martyaM pramodabharataH svayameva muktiH |
yadvAksudhApraNayinaM vRRiNute hi sa tvaM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||5||

rAjAdhirAjapadavIM tarasA prayAti
yatpAdapa~NkajayugaM sakRRideva natvA |
dInAgrayAyyapi vinA kamapi prayatnaM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||6||

yatyagrayAyijanatAvanabaddhadIkSha
tattvaM prabodhya tarasA bahulaiH svakIyaiH |
granthaishcha pUrNakaruNAbharitaiH kaTAkShaiH
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||7||

stotraM tvada~NghrikamalAlitamAnasena
sUktaM paThedya iha bhaktiyutAntara~NgaH |
pAtraM bhavetsa khalu sarvasukhasya satyaM
na dvAparo.atra viShaye manasApi kAryaH ||8||
==================================


OM shrI gurubhyo namaH

AchAryapadAvalambanastutiH
[H.H. Sri Chandrashekhara Bharati SwaminaH]

omityasheShavibudhAH shirasA yadAj~nAM
sambibhrate sumamayImiva navyamAlAm |
o~NkArajAparatalabhyapadAbja sa tvaM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||1||

namrAlihRRittimirachaNDamayUkhamAlin
kamrasmitApahRRitakundasudhAMshudarpa |
samrADyadIyadayayA prabhaveddaridraH
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||2||

maste durakSharatatirlikhitA vidhAtrA
jAgartu sAdhvasalavo.api na me.asti tasyAH |
lumpAmi te karuNayA karuNAmbudhe tAM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||3||

shampAlatAsadRRishabhAsvaradehayukta
sampAdayAmyakhilashAstradhiyaM kadA vA |
sha~NkAnivAraNapaTo namatAM narANAM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||4||

kandarpadarpadalanaM kitavairagamyaM
kAruNyajanmabhavanaM kRRitasarvarakSham |
kInAshabhItiharaNaM shritavAnahaM tvAM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||5||

rAkAsudhAkarasamAnamukhaprasarpa -
dvedAMtavAkyasudhayA bhavatApataptam |
saMsichya mAM karuNayA gururAja shIghraM
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||6||

yatnaM vinA madhusudhAsuradIrghakAva -
dhIriNya Ashu vRRiNa(Nu)te svayameva vAchaH |
taM tvatpadAbjayugalaM bibhRRite hRRidA yaH
shrIsha~NkarArya mama dehi padAvalambam ||7||

shrIsha~NkarAryakaruNAvashataH praNItaM
stotraM tadIyamanuvarNayutaM tada~NghryoH |
bhaktyA samarpitamidaM paThatAM narANAM
vidyAviraktimatulAM gururAT tanotu ||8||More information about the Advaita-l mailing list