[Advaita-l] Narasimha and Gopala Tapani Upanishad

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Mon Aug 5 00:24:52 CDT 2013


Namaste,

The dhyAna sloka of nrisimha anuSTup mantra is:

//

satyajnAnasukhaswarUpaM amalaM kSIrAbdhimadhyasthitaM
yOgArUDaM atiprasannavadanaM bhUSAsahasrOjwalaM
tryakSaM chakra pinAka sAbhayavarAn bibhrANamArgacchaviM
chatrIbhUta phaNIndraM indudhavaLaM lakSmInrusimhaM bhajE

//

Regs,
sriram
More information about the Advaita-l mailing list