[Advaita-l] vishwarupa and sureshwara are same

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Wed Jun 19 16:04:32 CDT 2013


Namaste,
In mAnasOllAsa-kArikA, rAma teertha says:
iha hi bhagavAn bhAsyakAraH srImad sankarAchAryanAmAmandamatIn tattvajignAsUnanugruhItuM dakSiNAmUrtistOtra vyAjEnasamastavEdAntarahasyAvishchakAra dashabhiH padya bandhaiH //
tat shiSaiH VISHWARUPACHARYAIH SURESHWARA-PARANAMABHIHtat padya bandhArthatattvaM tAtparyatO mAnasOllAsa nAmnA vArtikAtmanAgrandhasandarbhENAviSkrutaM //
regs,sriram


More information about the Advaita-l mailing list