[Advaita-l] kAThaka snAna prayoga

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Sat Apr 4 01:17:27 CDT 2015


Dear Animesh,

I am blessed to see the handwriting of shri.lakshman ji. May your tribe increase.

chidAnandakandaM sadA rAghavEshaM
vidEhAtmajAnandakandaM prapadyE

sriram


More information about the Advaita-l mailing list