[Advaita-l] Brief Comparison of Three Great Acharyas

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Sun Apr 5 03:17:17 CDT 2015


Namaste,

////

Everything is Ok,But what you say for "It is only
shankaracharya among all three acharyas who sat on sarvagna peetham " of
kashmir?

///

A subhAshitaM for both:

kOlAhalE kAkakulasya jAtE virAjatE kOkilakUjitaM kiM /
parasparaM samvadatAM khalAnAM maunaM vidhEyaM satataM sudhIbhiH //

If you understand sanskrit, well and good.

shrIrAma sharaNaM mama.
sriram


More information about the Advaita-l mailing list