[Advaita-l] Rudram - Vedic references

S Jayanarayanan sjayana at yahoo.com
Wed Aug 10 17:56:08 CDT 2016


Here are the verse references of the "Rudram" in the Krishna Yajur-Veda (taittirIya shAkhA), traced back to their original sources:
 
The main "rudraprashnaH" occurs in the taittirIya saMhitA 4-5-1-1 to 4-5-11-2:
It starts with, "namaste rudramanyava utota iShave namaH ."
And ends with, "taM vo jambhe dadhAmi ."
 
 
The closing verses have been selected from various miscellaneous sources:
 
"tryaMbakaM yajAmahe...mA.amR^itAt.h .": 10-56-1 of taittirIya AraNyaka
"yo rudro agnau yo...namo astu": 5-5-9-3 of taittirIya saMhitA 
 
"tamuShTuhi...namobhirdevamasuraM duvasya": R^ig Veda 5.42.11
"ayaM me hasto...shivAbhimarshanaH":  R^ig Veda 10.60.12
 
"ye te sahasramayutaM...sarvAnava yajAmahe": 3-10-8-2 of taittirIya BrAhmaNa
 
"oM namo bhagavate rudrAya viShNave mR^ityurme pAhi": 10-75-1 of taittirIya AraNyaka
"prANAnAM granthirasi rudro mA vishAntakaH . tenAnnenApyAyasva .": 10-74-1 of taittirIya AraNyaka
 


More information about the Advaita-l mailing list