[Advaita-l] Fwd: [science-religion-philosophy] Hari-Hara aikyavAda in the Harivamsa

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Sat Jul 23 11:50:06 CDT 2016


This is a post that appeared in another forum early this year.

subrahmanian.v


---------- Forwarded message ----------
From: Pulsar Q <pulsar.quasar123 at gmail.com>
Date: Wed, Jan 27, 2016 at 12:42 PM
Subject: [science-religion-philosophy] Hari-Hara aikyavAda in the Harivamsa
To: science-religion-philosophy at googlegroups.com


I promised Sri Subrahmanian that I would pull up verses from Harivamsa
which are strongly in favor of hari-hara aikya. Here are these verses -

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_125.html


na cha tau pashyate kechidyoginau yogamAgatau |
eko brahma tathA kR^itvA pashya.NllokAnpitAmahaH ||2-125-23
No one else could realize that both kR^iShNa and shiva are one with yoga.
Only the grandfather brahma who has seen the world has made them so,
realized them as one.
uvAchaitatsamuddishya mArkaNDeyaM sanAradam |
pArshvasthaM paripaprachCha j~nAtvA vai dIrghadarshinam ||2-125-24
Immediately brahmA spoke about this to mArkaNDeya and nArada, who were
nearby, knowing that they are endowed with a vision for future.
pitAmaha uvAcha
mandarasya gireH pArshve nalinyAM bhavakeshavau |
rAtrau svapnAntare brahmanmayA dR^iShTau harAchyutau ||2-125-25
grandfather (brahmA) said:
O those with the soul of brahman (O mArkaNDeya and nArada)! I saw both
bhava (shiva) and keshava (kR^iShNa), hara (shiva) and the one not having
any decline (kR^iShNa), in a dream, in the night near a lake by the side of
mountain mandara.
haraM cha harirUpeNa hariM cha hararUpiNam |
sha~NkhachakragadApANiM pItAmbaradharaM haram ||2-125-26
I saw hara (shiva) in the form of hari (kR^iShNa - viShNu) and hari
(kR^iShNa - viShNu) in the form of hara (shiva). hara (shiva) was seen as
holding the conch, chakra, mace and wearing a yellow garment (like viShNu).
trishUlapaTTishadharaM vyAghracharmadharaM harim |
garuDasthaM chApi haraM hariM cha vR^iShabhadhvajam ||2-125-27
I saw hari (kR^iShNa - viShNu) holding the trident, three point spear and
wearing the tiger skin. hara (shiva) was mounted on garuDa and hari
(kR^iShNa - viShNu) was having the flag of the bull.
vismayo me mahAnbrahmandR^iShTvA tatparamAdbhutam |
etadAchakShva bhagavanyAthAtathyena suvrata ||2-125-28
O those with the soul of brahman (O mArkaNDeya and nArada)! Seeing that
most superior wonder, I was wonderstruck. O lord! O the one who observes
good penances! Please describe the secret of this in the proper way.
mArkaNDeya uvAcha
shivAya viShNurUpAya viShNave shivarUpiNe |
yathAntaraM na pashyAmi tena tau dishataH shivam ||2-125-29
mArkaNDeya said:
I do not see any difference between shiva in the form of viShNu and viShNu
in the form of shiva. They provide auspiciousness to the world.
anAdimadhyanidhanametadakSharamavyayam |
tadeva te pravakShyAmi rUpaM hariharAtmakam ||2-125-30
I proclaim that the form with the soul of hari (viShNu) and hara (shiva)
has no beginning, middle and end (destruction). This form is imperishable
and having no decline.
yo viShNuH sa tu vai rudro yo rudraH sa pitAmahaH |
ekA mUrtistrayo devA rudraviShNupitAmahAH ||2-125-31
The one who is viShNu is shiva himself. The one who is shiva is the
grandfather. The manifestation is one for the three lords, rudra (shiva),
viShNu (kR^iShNa) and the grandfather (brahmA).
varadA lokakartAro lokanAthAH svayaMbhuvaH |
ardhanArIshvarAste tu vrataM tIvraM samAsthitAH ||2-125-32
They provide boons, they are the creators of the world, they are lords of
the world, they are born from themselves, they are the half woman-man lord,
observing severe penances.
yathA jale jalaM kShiptaM jalameva tu tadbhavet |
rudraM viShNuH praviShTastu tathA rudramayo bhavet ||2-125-33
As water that falls on water becomes water, when viShNu enters rudra
(shiva), he (viShNu) will become full of rudra (shiva).
agnimagniH praviShTastu agnireva yathA bhavet |
tathA viShNuM praviShTastu rudro viShNumayo bhavet ||2-125-34
As fire that enters fire becomes fire, when rudra (shiva) enters viShNu, he
(rudra, shiva) will become full of viShNu.
rudramagnimayaM vidyAdviShNuH somAtmakaH smR^itaH |
agnIShomAtmakaM chaiva jagatsthAvaraja~Ngamam ||2-125-35
Remember that rudra (shiva) has the soul of fire and viShNu has the soul of
soma (nectar, moon). All the world including the fixed and movable beings
have the combined souls of fire and soma (shiva and viShNu).
kartArau chApahartArau sthAvarasya charasya tu |
jagataH shubhakartArau prabhaviShNU maheshvarau ||2-125-36
Splendorous viShNu and the great lord (shiva) - both do good for the world.
They are the creators as well as the destroyers of the fixed and moving
beings.
kartR^ikAraNakartArau kartR^ikAraNakArakau |
bhUtabhavyabhavau devau nArAyaNamaheshvarau ||2-125-37
Both the lords, nArAyaNa (viShNu) and the great lord (shiva) are the
creators of the creation and reason. They are the creators of all beings.
Both of them are the past, future and the present.
[jagataH pAlakAvetAvetau sR^iShTikarau smR^itau] |
[They are remembered as the sustainers and the creators of the world.]
ete chaiva pravarShanti bhAnti vAnti sR^ijanti cha |
etatparataraM guhyaM kathitaM te pitAmaha ||2-125-38
They alone cause the rain in the world , light up the world (as sun), move
in the world (as wind) and create the world. O grandfather! I have
described the highest secret to you.
yashchainaM paThate nityaM yashchainaM shR^iNuyAnnaraH |
prApnoti paramaM sthAnaM viShNurudraprasAdajam ||2-125-39
The man who studies this daily and the one who hears it (daily) will
ultimately attain the highest place due to the pleasure of viShNu and rudra.
devau hariharau stoShye brahmanA saha sa~Ngatau |
etau cha paramau devau jagataH prabhavApyayau ||2-125-40
I worship the lords hari (viShNu) and hara (shiva) along with brahmA. They
are the supreme lords, responsible for the creation and destruction of the
world.
rudrasya paramo viShNurviShNoshcha paramaH shivaH |
eka eva dvidhA bhUto loke charati nityashaH ||2-125-41
The supreme lord of rudra (shiva) is viShNu and the supreme lord of viShNu
is shiva (rudra). The same lord is moving in the world always in two forms.
na vinA sha~NkaraM viShNurna vinA keshavaM shivaH |
tasmAdekatvamAyAtau rudropendrau tu tau purA |
viShNu does not exist without sha~Nkara (shiva) and shiva does not exist
without keshava (viShNu). Hence, rudra (shiva) and upendra (kR^iShNa -
viShNu) have attained oneness, since long before.
namo rudrAya kR^iShNAya namaH saMhatachAriNe ||2-125-42
I bow to rudra (shiva). I bow to kR^iShNa. I bow to the one moving in the
combined form.
namaH ShaDardhanetrAya sadvinetrAya vai namaH |
namaH pi~NgalanetrAya padmanetrAya vai namaH ||2-125-43
I bow to the one having half of six (three) eyes (shiva). I bow to the one
having two eyes (viShNu). I bow to the one having reddish brown eyes
(shiva). I bow to the one having eyes as beautiful as the lotus flower
(viShNu).
namaH kumAragurave pradyumnagurave namaH |
namo dharaNIdharAya ga~NgAdharAya vai namaH ||2-125-44
I bow to the preceptor (shiva) of kumara (subrahmaNya). I bow to the
preceptor of pradyumna (kR^iShNa - viShNu). I bow to the one who holds the
earth (viShNu). I bow to the one who carries ga~Nga (shiva).
namo mayUrapichChAya namaH keyUradhAriNe |
namaH kapAlamAlAya vanamAlAya vai namaH ||2-125-45
I bow to the one who wears peacock feather (kR^iShNa - viShNu). I bow to
the one having bracelets of serpents (shiva). I bow to the one wearing a
garland of skulls (shiva). I bow to the one wearing a garland of forest
flowers (viShNu).
namastrishUlahastAya chakrahastAya vai namaH |
namaH kanakadaNDAya namaste brahmadaNDine ||2-125-46
I bow to the one holding the trident (shiva). I bow to the one holding the
chakra (viShNu). I bow to the one holding the golden staff (viShNu). I bow
to the one holding the staff of brahma (shiva).
namashcharmanivAsAya namaste pItavAsase |
namo.astu lakShmIpataye umAyAH pataye namaH ||2-125-47
I bow to the one wearing the tiger skin (shiva). I bow to the one wearing
the yellow dress. I bow to the husband of lakShmI (viShNu). I bow to the
husband of umA (shiva).
namaH khaTvA~NgadhArAya namo musaladhAriNe |
namo bhasmA~NgarAgAya namaH kR^iShNA~NgadhAriNe ||2-125-48
I bow to the one holding a staff with skull on top (khaTvA~Nga) (shiva). I
bow to the one holding the mace (balarAma - viShNu). I bow to the one who
smears ashes on the body (shiva). I bow to the one having a dark body
(kR^iShNa - viShNu).
namaH shmashAnavAsAya namaH sAgaravAsine |
namo vR^iShabhavAhAya namo garuDavAhine ||2-125-49
I bow to the one who lives in the burial places (shiva). I bow to the one
who lives in the ocean (viShNu). I bow to the one having the bull as his
vehicle (shiva). I bow to the one having garuDa as his vehicle (viShNu).
namastvanekarUpAya bahurUpAya vai namaH |
namaH pralayakartre cha namastrailokyadhAriNe ||2-125-50
I bow to the one having not one (many) form (viShNu). I bow to the one
having numerous forms (shiva). I bow to the creator of deluge (shiva). I
bow to the one who holds the three worlds (viShNu).
namo.astu saumyarUpAya namo bhairavarUpiNe |
virUpAkShAya devAya namaH saumyekShaNAya cha ||2-125-51
I bow to the one having a gentle form (viShNu). I bow to the one having a
terrible form (shiva). I bow to the lord who is diversely eyed (shiva). I
bow to the one having a gentle look.
dakShayaj~navinAshAya balerniyamanAya cha |
namaH parvatavAsAya namaH sAgaravAsine ||2-125-52
I bow to the destroyer of the sacrifice of dakSha (shiva). I bow to the one
who bound bali (vAmana - viShNu). I bow to the one who resides on the
mountain (shiva). I bow to the one who resides in the ocean (vishNu).
namaH suraripughnAya tripuraghnAya vai namaH |
namo.astu narakaghnAya namaH kAmA~NganAshine ||2-125-53
I bow to the slayer of the enemies of deva-s (viShNu). I bow to the slayer
of tripura-s (shiva). I bow to the slayer of naraka (kR^iShNa - viShNu). I
bow to the one who destroyed the limbs (and body) of kAma (shiva).
namastvandhakanAshAya namaH kaiTabhanAshine |
namaH sahasrahastAya namo.asa~NkhyeyabAhave ||2-125-54
I bow to the slayer of andhaka (shiva). I bow to the slayer of kaiTabha
(viShNu). I bow to the one having thousand arms (viShNu). I bow to the one
having many arms (shiva).
namaH sahasrashIrShAya bahushIrShAya vai namaH |
dAmodarAya devAya mu~njamekhaline namaH ||2-125-55
I bow to the one having thousand heads (viShNu). I bow to the one having
many heads (shiva). I bow to lord dAmodara (kR^iShNa - viShNu). I bow to
the lord wearing garland of grass on his waist.
namaste bhagavanviShNo namaste bhagava~nChiva |
namaste bhagavandeva namaste devapUjita ||2-125-56
O lord viShNu! I bow to you. O lord shiva! I bow to you. O lord! I bow to
you. O lord who is worshipped by the gods! I bow to you.
namaste sAmabhirgIta namaste yajubhiH saha |
namaste surashatrughna namaste surapUjita |
O lord who is praised by the verses of sAma! I bow to you. O lord who is
praised by the verses of yajus! I bow to you. I bow to you! O slayer of the
enemies of deva-s! O the one who is worshipped by deva-s! I bow to you.
namaste karmiNAM karma namo.amitaparAkrama |
hR^iShIkesha namaste.astu svarNakesha namo.astu te ||2-125-57
I bow to the lord who is the action of the performers. I bow to the one
having unlimited valiance! O the lord of senses (viShNu)! I bow to you. O
the one with golden hair (shiva)! I bow to you.
imam stavaM yo rudrasya viShNoshchaiva mahAtmanaH |
sametya R^iShibhiH sarvaiH stutau stauti maharShibhiH ||2-125-58
This hymn of the great souls, rudra (shiva) and viShNu is recited by all
sages. This hymn is sung by all the great sages such as,
vyAsena vedaviduShA nAradena cha dhImatA |
bhAradvAjena gargeNa vishvAmitreNa vai tathA ||2-125-59
vyAsa, the expert of veda-s, nArada having intellect, bhAradvAja, garga as
well as vishvAmitra,
agastyena pulastyena dhaumyena cha mahAtmanA |
and also the great souls agastya, pulastya and dhaumya.
ya idaM paThate nityaM stotraM hariharAtmakam ||2-125-60
arogA balavAMshchaiva jAyate nAtra saMshayaH |
Those who study this hymn of hari (viShNu) and hara (shiva) daily will
become free of any disease and also will become strong. There is no doubt.
shriyaM cha labhate nityaM na cha svargAnnivartate ||2-125-61
aputro labhate putram kanyA vindati satpatim |
They will always obtain prosperity. They will never be turned away from
heaven. The childless will get children and maiden will get a good husband.
gurviNI shR^iNute yA tu varaM putraM prasUyate ||2-125-62
If a pregnant woman hears this hymn, she will deliver a best son.
rAkShasAshcha pishAchAshcha vighnAni cha vinAyakaH |
bhayaM tatra na kurvanti yatrAyaM paThyate stavaH ||2-125-63
Demons, imps, obstacles and also vinAyaka will not create any fear where
this hymn is recited.
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi hariharAtmakastavo
nAma pa~nchaviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH
Thus this is the one hundred and twenty fifth chapter of viShNuparva,
harivaMsha, khila of mahabhArata, fighting stops between rudra and KR^iShNa
and Hymn to harihara
Note 1: brahmA is referring to shiva's words to bANa:
dhvajasyAsya yadA bha~Ngastava tAta bhaviShyati |
svasthAne sthApitasyAtha tadA yuddhaM bhaviShyati ||2-116-31
O son! When your flagstaff, installed at its place, is broken, then there
will be a battle.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups
"Science-Religion-Philosophy" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
email to science-religion-philosophy+unsubscribe at googlegroups.com.
Visit this group at
https://groups.google.com/group/science-religion-philosophy.


More information about the Advaita-l mailing list