[Advaita-l] 'Vishnu or Maheshvara - it's the same for Sureshvara!!'

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Mon Mar 12 14:50:58 EDT 2018


'Vishnu or Maheshvara  - it's the same for Sureshvara!!'

Here is an article, based on the Brihadaranyaka Bhashya Vartika, on the
above topic:

http://www.mediafire.com/file/r7hsupp79ccsxhx/Vishnu_or_Maheshwara_can_be_Jagatkaranam_for_Sureshwara.pdf

regards
subrahmanian.v


More information about the Advaita-l mailing list