[Advaita-l] Sleep, tamas and brahman

Venkata sriram P venkatasriramp at yahoo.in
Fri May 4 01:10:46 EDT 2018


Namaste,
...........
where the fake VAsudeva krishna aka PaunDraka, who imitates Krisna, challenges the real Krishna
with disastrous consequences for himself
............

The effects of misguidance, confusion and over-confidence (without guru's guidance)
has been depicted by Valmiki when Hanuman-ji mistakes Mandodari to be Mother Sita.

तासाम् एक अन्त विन्यस्ते शयानाम् शयने शुभे |
ददर्श रूप सम्पन्नाम् अपराम् स कपिः स्त्रियम् || ५-१०-५०
मुक्ता मणि समायुक्तैर् भूषणैः सुविभूषिताम् |
विभूषयन्तीम् इव च स्व श्रिया भवन उत्तमम् || ५-१०-५१
गौरीम् कनक वर्ण आभाम् इष्टाम् अन्तः पुर ईश्वरीम् |
कपिर् मन्द उदरीम् तत्र शयानाम् चारु रूपिणीम् || ५-१०-५२
स ताम् दृष्ट्वा महा बाहुर् भूषिताम् मारुत आत्मजः |
तर्कयाम् आस सीता इति रूप यौवन सम्पदा || ५-१०-५३
हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरि यूथपः |
आश्पोटयाम् आस चुचुम्ब पुच्चम् |
ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम|
स्तम्भान् अरोहन् निपपात भूमौ |
निदर्शयन् स्वाम् प्रक्र्तिम् कपीनाम् || ५-१०-५४

Hanuman-ji after mistaking Mandodari to be Sita, displaying his usual monkey tricks and
thought that he traced Mother Sita.  

This is a typical dhvani in the kAvya that sends a warning symbol about the pitfalls in 
understanding without proper contemplation (manana & nidhidhyAsana).

rgs,
sriramMore information about the Advaita-l mailing list