[Advaita-l] Two posts/articles worthy of reading on Pundra dhaaraNa by vaidika-s

Keshava Mahadeva keshava.mahadeva143 at gmail.com
Sun Jun 16 12:39:58 EDT 2019


Below are the Upanishads talking about Bhasma:
Akshamaalika
Bhasma Jabala
Brihad Jabala
Jabali
Rudraksha Jabala
Kalagni Rudra
Atharvasiras
Narada Parivrajaka
Vasudeva

Majority talk about Bhasma dharana only.

The main Upanishads:

1) Siro Vrata (Mundaka Upanishad) - described as Bhasma Dharanam and
meditating on Shiva in hrit pundarikam and reciting the Panchaksharam in
Devi Bhagavatham http://www.sacred-texts.com/hin/db/bk11ch09.htm
2) Mahapashupata Vratam (Atharvasiras) - Bhasma Snanam
3) Vrata & Sambhava (KalagniRudra)
4) Antyashrama (Kaivalya, Shvetashvatara) - Shvetashvatara Maharishi
practicing Pashupata Vrata as Antyashrama (reference from Saura and Kurma)


More information about the Advaita-l mailing list