[Advaita-l] Brahma Sutra Bhashya class recordings - Mahamahopadhyaya Mani Dravid Shastrigal

Divya Meedin divyameedin at gmail.com
Tue Feb 16 06:39:50 EST 2021


Brahma Sutra Bhashya classes recordings (Tamil):

http://cbv.net.in/acharyas/sri-shankara-bhagavatpada.html#

under 'audios'On Sat, Jan 23, 2021 at 9:21 PM Divya Meedin <divyameedin at gmail.com> wrote:

> Namaskaram
>
> Upanishad Bhashya classes of Mahamahopadhyaya Brahmasri Mani Dravid
> Shastrigal - recordings
>
> http://cbv.net.in/acharyas/sri-shankara-bhagavatpada.html#
>
> Under 'audios'
>
> Regards,
> Divya
>
>


More information about the Advaita-l mailing list