[Advaita-l] Adi Shankaracharya and nationalism - Shatavadhani R. Ganesh

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Fri May 14 13:08:58 EDT 2021


ಅಕ್ಷಯ ರಾತ್ರಿ ಶಾಖೆ

ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ವತ್
ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ ಶ್ರೀ ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ| ರಾ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅವಧಿಯು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

ಲಿಂಕ್ : https://meet.google.com/cfc-xzke-ipx

ದಿನಾಂಕ : 17-05-2021
ಸಮಯ : ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ

🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️

Akshaya Ratri Shaakhe

Renowned scholar Shri Dr. Shatavadhani R. Ganesh will be giving a boudhik
on Adi Shankaracharya and nationalism at online shaaka which is being held
on Google meet.

Link : https://meet.google.com/cfc-xzke-ipx

Date : 17-05-2021
Time : 9.00 PM


More information about the Advaita-l mailing list