[Advaita-l] A short video in Tamil on Shankaracharya's life

V Subrahmanian v.subrahmanian at gmail.com
Fri Nov 5 03:14:20 EDT 2021


Rendered in musical Harikatha style...


https://mahaperiyavapuranam.org/samkshepa-sankara-vijayam/


More information about the Advaita-l mailing list