[Advaita-l] Fwd: All names in creation are that of Rudra - says the Ashvalayana Grihya Sutra

Bhaskar YR bhaskar.yr at hitachienergy.com
Sun Jan 23 05:06:18 EST 2022


praNAms
Hare Krishna

We call recall mantra-s in  taitireeya mahAnArAyaNa also  : sarvO vai rudrastasmai rudrAya namO astu......sarvO hyEsha rudrastasmai radrAya namO astu.  

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


All names in creation are that of Rudra - says the Ashvalayana Grihya Sutra The Ashvalayana Grihya Sutra is a very ancient text that guides the day to day religious conduct of Rg Vedic followers.  This text has two ancient
commentaries: Gargya Narayana and Devaswamin.  Here an image from the former commentary is given.
In the fourth chapter of this Grihya sutra there are many Rudra references.
आश्वलायनगृह्यसूत्रम्/अध्यायः ४
https://sa.wikisource.org/s/2gtr
सर्वाणि ह वा अस्य नामधेयानि २७
All names in creation denote Rudra.
सर्वाः सेनाः २८
All forces (armies) are that of Rudra
सर्वाण्युच्छ्रयणानि २९
All exalted things are that of Rudra
इत्येवंविद्यजमानं प्रीणाति ३०
Rudra protects him who worships with the above idea.
रुद्राय महादेवाय जुष्टो वर्धस्वेति ९
हराय मृडाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवायोग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शङ्करायेशानाय स्वाहेति १७
12 names of Rudra are in this mantra.
षड्भिर्वोत्तरैः १८
Six names would do.
रुद्राय स्वाहेति वा १९
Even one name would suffice.
चतसृषुचतसृषु कुशसूनासु चतसृषु दिक्षु बलिं हरेद्यास्ते रुद्र पूर्वस्यां दिशि सेनास्ताभ्य एनं नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीरित्येवं प्रतिदिशं त्वादेशनम् २० चतुर्भिः सूक्तैश्चतस्रो दिश उपतिष्ठेत कद्रुद्रायेमा रुद्रायाते पितरिमा रुद्राय स्थिरधन्वन इति २१ सर्वरुद्रयज्ञेषु दिशामुपस्थानम् २२
More information about the Advaita-l mailing list