E-documents Project

Savithri D savdev at HOTMAIL.COM
Sat Apr 22 08:38:54 CDT 2000


Namaste,

As Ravi mentioned I have started encoding the original viShNu sahasranAma
bhaaShya of shrii shankara. I have typed up some 30 pages of the original
document. I will be posting this in some 4-5 installments, and continue to
post it as and when I have some significant amount.

It would be good if someone proof reads it and it is stored somewhere on the
web as one document. Since I started this a while ago, the first posts
might have more errors as I was new to the ITRANS encoding scheme. Please
excuse my mistakes.

It will also be nice if someone else can attempt to present the english
translation of the same, before saving it as one document on the web. My
translation will be very crude and I don't know the meaning of all the
words.

Here is the first installment. I have also enclosed the text as an
attachment, just in case it doesn't show properly on the browser.


--------------------------------------------------------------------

shri

vishNu sahasranAma stotram

shrimad shankara bhagavatpAda virachitena
bhASheNa sahitam


sachchidAnanda rUpaya kR^ishNA yAkliShTa kAriNe
namo vedAnta vedyAya gurave buddhi sAxiNe || 1 ||

kR^ishNa dvaipAyanaM vyAsaM sarvabhUta hite ratam
vedAbjabhAskaraM vande shamAdinilayaM munim || 2 ||

sahasra mUrteH purushottamasya sahasranetrAnanapAdabAhoH
sahasranAmnAm stavanaM prashastaM niruchyate janmajarAdishAntyai || 3 ||

shrI vaishampAyana uvAcha -

shrutvA dharmAna sheSheNa
    pAvanAni cha sarvashaH             Page 1
yudhiShThiraH shAntanavaM
    punarevAbhyabhAShatha

shri vaishampAyanaH janamejayaM pratyuvAcha- dharmAn abhyuda
dayaniH shreyasotpAththi hetubhUtAn chodanA laxaNAn.h asheSheNa
kAtsnryen pAvanAni pApaxa karANi dharmarahasyAni cha sarvashaH
sarvaiH prakAraiH shrutvA yudhiShThiro dharmaputraH shAntanavaM
shanthanuputraM bhiShmaM sakala puruShArtha sAdhanaM suka sampAdhyam.halpa
prayAsam anampaphalam.h anuktamiti kRRitvA punaH bhUya eva abhyabhAShata
prashnaM kRRitavAn.h

shri yudhiShTira uvAcha -

kimekaM daivataM loke
    kiM vApyekaM parAyaNam.h
stuvantaH kam kamrchantaH
    prApnu vurmAnvAH shubham.h

kimekaM dauvataM deva ityarthaH, svArthe tadhditaprtyaya vidhAnAt.h,
loke lokanahetu bhUte samasta viddhyA sthAne utthkamiti pratamaH
prashnaH. kiM vApyekaM parAyaNaM tasmin.h loke ekaM parAyaNaM cha kim?
        page 2

param.h ayanaM prAptavyaM sthAnaM parAyaNam.h. yadAGYayA pravartante
sarve; yasminnnadhigate hrudaya granthirbhidyate, 'bhidyate
hrudayagranthi shchidyante sarva samshayA.h. xIyante chasya karmANi
tasmindRRishTe parAvare' iti shrute.h; yasya viGYAnamAtreNa
Ananda laxaNo moxaH prApyate; yasya cha vedanAttadeva bhavati,
'brahma veda bramhaiva bhavati' iti shruteH. yadvihAyAparaH panthAH
nRRiNAM nAsti, 'nAnyaH panthA vidyateH.ayanAya' iti shruteH.
taduktam.h ekaM parAyaNam.h. loke tatkim.h iti dvitIya prashnaH.
kaM katamaM devaM stuvantaH guNakIrtanaM kurvantaH, kaM katamaM devaM
archantaH bAhyamAbyantaraM vA archanaM bahuvidhaM kurvantaH mAnavAH
manusutAH shubhaM kalyANaM svargApavargAdi phalaM prApnuyuH labheran.h
iti punaH prashnadvayam.h.

ko dharmaH sarvadharmANAM
bhavataH paramo mataH
kiM japanmuchyate jantur
janmasaMsArabandhanAt.h ||3||

ko dharmaH pUrvotka laxaNaH sarvadharmANAM sarveShaM dharmANAM madhye
        page 3

bhavataH paramaH prakRRiShTho dharmaH abhipretaH iti pa~nchamaH prashnaH.
kim japyaM japan.h uchchopAMshu mAnasa laxaNaM japaM kurvan.h jananadharmA.
anena jantushabdena japArchanastvanAdiShu yathA yogyaM sarva prANinAm
adhikAraM sUchayati. janma saMsArabandhanAt.h janma aGYAna vijRRimbhitAma
vidhyAkAryANAm.h upalaxaNam.h, saMsAraH avidhyA, tAbhyAM janma saMsArAbhyAM
yat bandhanaM tasmAt muchyate mukto bhavati iti ShaShTaH prashNaH. muchyate
janmasaMsAra bandhanAt iti idumupalaxaNam.h itareShAM phalAnAmapi |

etadgrahaNaM tu moxasya prAdhAnyarvyApanArtham.h ||

ShaTa.h prashnAH kathithAH | teShu pAshchAtyo.anantaro japyaviShayaH
ShaShTaH prashnaH anena shlokena parihriyate-

shri bhIShma uvAcha-

jagtprabhuM devadevamanantaM puShottamam.h |
stuvannAma sahasreNa puruShaH satatotthitaH || 4 ||

sarveShAM bahirantaH shatrUNAM bhayahetuH bhIShmaH moxadharmAdInAM pravaktA
sarvaGYaH ||

jagat.h ja~NgamAja~NmAtmakam.h tasya prabhuH svAmI tam.h, devadevaM devAnAM

Page 4

brahmAdInAM devaM, anantaM deshataH kAlataH vastutashchAparichChinnam.h
purushottamaM xarAxarAbhyAM kAryakAraNAbhyAmutkRRiShTam.h, nAmasahasreNa
nAmnAM sahasreNa stuvan.h guNasaMkIrtanaM kurvan.h satatotthitaH
nirantaramudhyuktaH puruShaH-pure shayanAdyA pUrNatvAdyA puruShaH-
'sarva duHkhAtigo bhavet.h' iti sarvatra saMbadhyate ||

uttareNa shlokena chaaaturthaH prashnaH parihriyate --

tameva chArchayannityaM bhktyA puruShamavyayam.h |
dhyAyanstuvannamasyaMshcha yajamAnastameva cha ||

-----------------

Thanks,
Savithri

________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: viShNu_1.txt
URL: </archives/advaita-l/attachments/20000422/9f8198cd/attachment.txt>


More information about the Advaita-l mailing list