Sri Shankara's bhaasya on viShNu sahasranAma - Shloka 13

Savithri D savdev at HOTMAIL.COM
Fri May 19 22:58:46 CDT 2000


yadyapi parasya brahmaNaH ShaShTHIguNakriyAjAtirUDhInAM
shabdapravR^ittihethubhUtAnAM nimittashaktInAM chAsaMbhavaH,
tathApi saguNe brahmaNi savikAre cha sarvAtmakatvAt.h teSHAM
shabdapravR^ittihetUnAM saMbhavAt.h sarve shabdAH parasmin.h
puMsi pravartante ||

tatra

yAni nAmAni gauNAni
    vikhyAtAni mahAtmanaH |
R^iShibhiH parigItAni
    tAni vaxyAmi bhUtaye || 13||

YAni nAmAni gauNAni guNasaMbandhIni guNayogAt.h pravR^ittAni
teShu cha yAni vikhyAtAni prasidhdAni R^iShibhiH mantraiH
taddarshibhishcha parigiitAni paritaH samantataH
parameshvarAkhyaneShu tatra tatragiitAni | mahAMshchAsAvAtmA
cheti mahAtmA -'yachchApnoti yadAdatte yaccAti viShayAniha |
yachchAsya saMtato bhAvastasmAdAtmeti kIrtyate ' iti vachanAt.h |
ayameva mahAnAtmeti mahAtmA | tasyAchintyaprabhAvasya tAni
vaxyAmi bhUtaye puruShArthachatuSHTayasiddhaye
puruShArthachatuSHTayArThinAmiti ||

atra nAmasahasre aadityAdishabdAnAm.h arthAntare prasiddhAnAM
aadityAdyArthAnAM taddvibhUtitvena tadabhedAt.h tasyaiva
stutiriti prasiddhArthagrahaNe.api tatstutitvam.h |

bhUtAtmA chendriyAtmA cha pradhAnAtmA tathA bhavAn.h |
aatmA cha paramAtmA cha tvamekaH pa~nchadhA sthitaH ||

jyotIMShi viShNurbhuvanAni viShNurvanAni viShNurgirayo dishshcha |
nadhyaH samudrAshcha sa eva sarve yadasti yannAsti cha vipravarya ||

                iti viShNupurANe |

'aadityAnAmahaM viShNuH' ityArabhya 'ekAMshena sthito jagat.h'
itiparyantaM gItAsu | 'puruSha evedaM vishvaM karma tapo
brahma parAmR^itam.h' ityAdishrutishcha | viShNvAdishabdAnAM
punaruktaanaamapi vR^ittibhedenArthabhedaat.h na paunaruktavyam.h |
'shrIpatirmaadhavaH ' ityaadiinaaM vRittyekatve.api shabdabhedaanna
paunaruktavyam.h | arthaikatve.api na paunaruktyaM doShAya, 'naamnaaM
sahasresya kimekaM daivatam.h ' iti pR^iShTe ekadevataaviShayatvaat.h ||

yatra puMli~ngashabdaprayogaH tatra viShNurvisheShyaH ; yatra
striili~ngashabdaH tatra devataavisheShyate; yatra
napuMsakali~ngashabdaH tatra brahmeti visheShyate ||

'yataH sarvaaNi bhUtaani' ityArabhya jagadutpattisthitilayakaaraNasya
brahmaNa ekadevataatvenaabhihitatvaadaadaavubhayavidhaM brahma
vishvashabdenochyate --


------------------------------------
Savithri
________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com

--
bhava shankara deshikame sharaNam

Archives : http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l.html
Help   : Email to listmaster at lists.advaita-vedanta.org
Options : To leave the list send a mail to
      listserv at lists.advaita-vedanta.org with
      SIGNOFF ADVAITA-L in the body.More information about the Advaita-l mailing list