Texts

Vidyasankar vsundaresan at HOTMAIL.COM
Tue Jan 28 14:11:02 CST 2003


> Has not Gaudapada said :
>
>"Manaso hyamaneebhave dvitam naivopalabhyate" ?

bADham etat. paraM tu manaso 'manIbhAvaM durlabhaM. prAg amanIbhAvaM manasaH
indriyANAM ca vaSIkaraNam avaSyaM. manasaH vaSIkaraNasya sahakAri-kAraNAni
dhyAnaM SAstra-vicArAdayaH. kasmAt? SAstra-yonitvAd iti sUtrAt. gauDapAdair
api praNavasyopAsanaM SikshitaM, na vA?

Vidyasankar

(Translation - Yes, but the mind becoming 'no-mind' is very difficult to
accomplish. Prior to this, it is essential to learn to control the mind and
the senses. dhyAna and textual learning serve as means to this end. The
brahmasUtra says, 'SAstra yonitvAt' i.e., as it (knowledge of Brahman) is
born through the SAstras. Even Gaudapada taught the meditation on OM, didn't
he?)More information about the Advaita-l mailing list