[Advaita-l] Nakshathreshti yaaga

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Wed Apr 19 06:11:47 CDT 2006


See:

http://www.deccanherald.com/deccanherald/apr152006/metrosat1358342006414.asp

--
satyena dhAryate pRthvi satyena tapate raviH|
satyena vAti vAyushca sarvaM satye pratishThitam||

calA lakShmIshcalAH prANAshcalaM jIvita yauvanaM|
calAcale ca saMsAre dharma eko hi nishcalaH||More information about the Advaita-l mailing list