[Advaita-l] "A Brief Introduction to pUrva mImAmsA" Series Articles

Abhishek RK rkabhi at gmail.com
Thu Jan 19 02:28:01 CST 2006


Namaste Jaldharji,

Thanks a lot for creating this website.

Abhishek


--
bhava Sankara deSika me saraNam

sadASiva samArambham SankaracArya madhymam
asmadAcArya paryantam vande guru paramparamMore information about the Advaita-l mailing list