[Advaita-l] DoShaparihArashtakam -series-1

Lakshmi Muthuswamy lakmuthu at yahoo.com
Sat Jul 22 20:51:07 CDT 2006


 
 Namaskaram to all list members
  
 I am posting this Ashtakam and the meanings given by Swami Paramarthanandaji on 1-1-1992 New year Blessing message. I am attempting to write the translation from my notes. I shall post them as a series.
  
 DoSha parihArAShTakam
  
 anyasya doShagaNanAkutukam mamaitat
 AviShkaroti niyatam mayi doshavatvam
 doShah punarmayi na cedakhile satIshe
 doShagrahah kathamudetu mamesha tasmin
  
 eShA vyathetarakRteti mamesha tasmin
 kopo yadi svaparakAmamukhaprasUtA
 sa ayam vyatheti mayi me na katham nu kopah
 svasya vyathA svaduritaprabhavA hi sarvA
  
 kAmaprabhRtyakhiladoSha nidhermamaiShah
 mayyAh doShamiti ko nu duragrahah asmin
 heyatvamAlapati yah ayamalam hi kena
 vyoh atha sattvavati sah ayam asatkimAha
  
 yassamshritah svahitadhIrvyasanAturastat
 doShasya tam prati vacah astu tadanyadoSham
 yadvacmi tanmama na kim Xataye svadoSha
 cintaiva me tadapanodphalocitAh atah
  
 doSham parasya nanu gRnhAti mayyanena
 svAtmaiSha eva paragAvasamAhRtena
 durvastunena malinIkriyate tadanya
 doShagrhAdahaha kim na nivartitavyam
  
 nirdoShabhAvamitarasya sadoShabhAvam
 svasyApi samvidadhatI paradoShadhIrme
 AsthAmiyam taditarA tu parartimAtra
 heturvyanaktu na katham mama tucchabhAvam
  
 padmAdisaurabha iva bhramarasya harSham
 hitvAnyadIya suguNe punaranyadoShe
 harSho durartha iva gehakiTeh kimAste
 hA me kadesha kRpayA vigaletsa eShah
  
 doShe svabhAji matikaushalamanyabhAji
 maudhyam guNah anyajuShi harShabharah svabhAji
 asthaprasakttirakhileShu dayatyudAra
 vRtyorjito mama kadAstu harAnurAgah.
  
 The meanings will follow in the next post.
  
 Om namo Narayanaya.
  
 Lakshmi Muthuswamy
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com More information about the Advaita-l mailing list