[Advaita-l] A reference to 'jIvAshritA avidyA'

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Fri Dec 9 02:45:57 CST 2011


praNAms Sri Ananda Hudli prabhuji
Hare Krishna

Thanks prabhuji for the kind clarification. 

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list