[Advaita-l] Anvaya Vyatireka Method (Was: Re: Fw: Adhyaropa-ApavadaNyaya.)

kuntimaddi sadananda kuntimaddisada at yahoo.com
Tue Feb 15 03:17:28 CST 2011--- On Mon, 2/14/11, Br. Pranipata Chaitanya <pranipata at hotmail.com> wrote:

> 
> With the terms anuvritti and vyAvritti the method of
> discriminating Atman is explained by AcAryaji in shloka 7 of
> dakShiNAmUrti-stotram bAlyAdiShu api jAgradAdiShu tathA...
> and svAmi svayamprakAshayati's laghu-tattva-sudhA explains
> the method in detail.
> 
> ..............................................
> 
> idAnIM mu~ncAd-iShIkAm iva dehAdibhyaH vivicya
> saccidAnanda-rUpaM pratyag-AtmAnaM pradarshya tasya
> parameshvara-abhedaM shruti-guru-Ishvara-prasAda-labhyaM
> pradarshayan Aha bAlyAdiShu api iti .
> 
> bAlyAdiShvapi jAgradAdiShu tathA sarvAsvavasthAsvapi
> vyAvR^ittAsvanuvartamAnamahamityantaH sphurantaM sadA .
> svAtmAnaM prakaTIkaroti bhajatAM yo mudrayA bhadrayA
> tasmai shrIgurumUrtaye nama idaM shrIdakShiNAmUrtaye ..
> 
> bAlyAdiShu - bAlyaM shaishavaM , tadAdiShu
> shaishava-kaumAra-yauvana-madhyavayaH-sthAvira-rUpAsu
> jAgradAdiShu -
> jAgrat-svapna-suShupti-mUrchhA-janma-jarA-maraNa-rUpAsu ,
> tathA anyAsu api avAntarAsu darshana-shravaNAdi rUpAsu
> kartR^itva bhoktR^itva-rUpAsu ca sarvAsu avasthAsu dashAsu ,
> vyAvR^ittAsu parasparaM vyAvartamAnAsu , anuvartamAnaM
> anugatatayA sarvasu avasthAsu vartamAnam.h .
> 
> ayaM bhAvaH - yaH hi asatya-jaDa-anAnanda-rUpAsu sarvAsu
> avasthAsu vyAvartamAnAsu yaH ahaM suptau svapnam-adrAkShaM
> saH aham idAnIM jAgarmi iti avasthAtraye yaH ahaM bAlaH yuvA
> ca abhUvaM saH aham idAnIM vR^iddhaH asmi iti bAlyAdiShu api
> ca satvena anuvartamAna anubhUyate tathA draShTR^Itvena
> abhimateShu cakShurAdiShu vyAvartamAneShu svayaM
> tat-sakala-sAkShitvena yaH cidrUpaH sadA anuvartamAnaH
> anubhUyate tathA priyatvena-amita-vitta-putra-piNDAdiShu
> vyAvartamAneShu ca yaH svayaM sadA prIti-viShayaH
> sarvasheShitvena niratishaya-prIti-viShayatayA
> Ananda-rUpatvena-anuvartamAnaH anubhUyate tadvad eva
> ahaM-buddhi-viShayatayA Atmatvena abhimateShu
> dehAdi-bhoktR^i-anteShu ca vyAvartamAneShu yaH svayam
> ahaM-buddhim-avyabhicaran.h sadA Atmatvena anuvartamAnaH
> anubhUyate tataH sad-rUpatvaM cidrUpatvam Ananda-rUpatayA
> priyatvaM ahaM-buddhi-viShayatayA pratyaktvaM ca yaH kadApi
> na vyabhicarati saH eva tvaM-pada-artha-lakShya AtmA iti .
> 
> tathA ca tApanIya shrutiH -- taM vai etam AtmAnaM jAgrati
> asvapnam asuShuptaM svapne ajAgratam asuShuptaM suShupte
> ajAgratam asvapnaM turiye ajAgratam-asvapnam-asuShuptam
> avyabhicAriNaM nitya-Ananda-sadA-ekarasaM hi eva cakShuShaH
> draShTA shrotasya draShTA vAcaH draShTA manasaH draShTA
> buddheH draShTA prANasya draShTA tamasaH draShTA sarvasya
> draShTA iti .
> 
> etat eva Aha aham iti antaH sphurantaM sadA iti . antaH -
> sharIrAdiShu madhye aham iti ahaM buddhi-viShayatvena sadA
> sarveShu api kAleShu sphurantaM bhAsamAnaM upalakShaNam
> etat.h satvena priyatvena ca sadA sphurantam iti api
> draShTavyam.h .. evaMbhUtaM pratyag-AtmAnaM yaH -
> parameshvaraH svAtmAnam eva svaM -- satyaM dnyAnam anantaM
> brahma , vidnyAnam AnandaM brahma , ityAdiShu shrutiShu
> saccidAnanda Atmakatvena trividha-paricchheda-shUnyatayA ca
> prasiddhaH parameshvaraH eva AtmA - svarUpaM yasya
> pratyag-AtmanaH na tu kartrAdi-rUpeNa pratIyamAnaH AtmA saH
> svAtmA taM svAtmAnaM brahma-abhinnam iti yAvat.h bhadrayA
> shobhanayA mudrayA kara-kalita-dnyAna-mudrayA bhajatAM
> svabhaktAnAM prakaTIkaroti - teShAM pratyag-AtmAnaM
> brahma-svarUpatvena aprakaTaM prakaTaM karoti sphorayati ..
> tasmai          namaH ..
> 
> bAlyAdiShu tathA jAgradAdiShu api sarvAsu avasthAsu
> vyAvR^ittAsu anuvartamAnaM sadA antar-aham iti sphurantaM
> bhajatAM (pratyagAtmAnaM ) yaH bhadrayA mudrayA svAtmAnaM
> prakaTIkaroti tasmai        namaH iti
> anvayaH .. 7..


Pranipataji - PraNAms

And all that explanation in the language we all can understand means...?

Hari Om!
SadanandaMore information about the Advaita-l mailing list