[Advaita-l] Vikalpa, Savikalpa, and Nirvikalpa

lalitaalaalitah shrii lalitaalaalitah at gmail.com
Mon Aug 27 12:39:52 CDT 2012


श्रीमल्ललितालालितःlalitAlAlitaH

> From: svidyasankar at hotmail.com

 samyag-jnAna-prAptAv anantaraM
> jnAnasya dArDhyAnusevanaM bhavatA svIkRtam tatra. na mayA kiMcid anyad
> uktaM kadAcid api.

etena sarvvaM samAhitam.
 		 	   		  


More information about the Advaita-l mailing list