[Advaita-l] ***UNCHECKED*** Swami Kashikananda Giri

Venkata sriram P via Advaita-l advaita-l at lists.advaita-vedanta.org
Tue Oct 28 23:49:47 CDT 2014


My tearful homage to the jIvanmukta yati. 

yO vEdAdau svaraH prOktO vEdAntE cha pratiSTitaH
tasya prakrutilInasya yaH paraH saH mahEshwaraH

regs,
sriram


More information about the Advaita-l mailing list