[Advaita-l] sakaShAyaM : mANDUkya kaarika 3.44

Durga Prasad Janaswamy janaswami at gmail.com
Fri Jun 23 16:45:06 EDT 2017


Hari Om,
Namaste.

mANDUkyopaniShad -  advaita prakaraNam - kaarika  44

laye sambodhayechchittaM vikShiptaM shamayetpunaH |
sakaShAyaM vijAnIyAtsamaprAptaM na chAlayet || 44 ||

लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः ।
सकषायं विजानीयात्समप्राप्तं न चालयेत् ॥ ४४ ॥

Please tell more about sakaShAyaM in the above context.

thanks and regards
-- durga prasad


More information about the Advaita-l mailing list