[Advaita-l] nAsadIya sUkta in the taittirIya brAhmaNa - part 3

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Mon Mar 13 04:37:53 EDT 2017


praNAms
Hare Krishna

Just thinking of sharing : yad hi yasmAt prabhavati??  Yasmincha praleeyate tat tasya upAdAnaM prasiddhaM.....tadAtmAnaM svayamakuruta (tai-up-2-7) iti AtmaN karmatvaM kartrutvaM cha darshayati...svayamiti cha visheshaNAt nimittAntarAnapekshatvamapi prateeyate...asya jagatO nAmarUpAbhyAM vyAkrutasya aneka katrubhOktasaMyuktasya pratiniyata desha kAla nimittakriyAphalAshrayasya manasApi achintyarachanArUpasya janmasthitibha~gaM yataH 'sarvajnAt sarvashakteH kAraNAt bhavati 'tad brahma' iti vAkya sheshaH...saMsAriNO vA utpatyAdi saMbhAvayituM shakyaM...

And elsewhere by denying the sAnkhya parikalpitam achetanaM pradhAna kAraNa of jagat, shankara talks about the jagat kAraNa which is vedAnteshu AshritaM which is that??  EkshateH, EkshitrutvashravaNAt kAraNasya...

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar


More information about the Advaita-l mailing list