[Advaita-l] nAsadIya sUkta in the taittirIya brAhmaNa - part 3

Bhaskar YR bhaskar.yr at in.abb.com
Mon Mar 13 05:33:25 EDT 2017


saMsAriNO vA utpatyAdi saMbhAvayituM shakyaM...

praNAms
Hare Krishna

'na' kAra needs to be prefixed here to point out that ' na yathOkta visheshaNasya jagataH yathOkta visheshaNaM IshwaraM muktvA anyataH pradhAnAt achetanAt, aNubhyaH abhAvAt saMsAriNO vA...etc.

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar

-----Original Message-----
From: Advaita-l [mailto:advaita-l-bounces at lists.advaita-vedanta.org] On Behalf Of Bhaskar YR via Advaita-l
Sent: Monday, March 13, 2017 2:08 PM
To: A discussion group for Advaita Vedanta <advaita-l at lists.advaita-vedanta.org>
Cc: Bhaskar YR <bhaskar.yr at in.abb.com>
Subject: Re: [Advaita-l] nAsadIya sUkta in the taittirIya brAhmaNa - part 3

praNAms
Hare Krishna

Just thinking of sharing : yad hi yasmAt prabhavati??  Yasmincha praleeyate tat tasya upAdAnaM prasiddhaM.....tadAtmAnaM svayamakuruta (tai-up-2-7) iti AtmaN karmatvaM kartrutvaM cha darshayati...svayamiti cha visheshaNAt nimittAntarAnapekshatvamapi prateeyate...asya jagatO nAmarUpAbhyAM vyAkrutasya aneka katrubhOktasaMyuktasya pratiniyata desha kAla nimittakriyAphalAshrayasya manasApi achintyarachanArUpasya janmasthitibha~gaM yataH 'sarvajnAt sarvashakteH kAraNAt bhavati 'tad brahma' iti vAkya sheshaH...saMsAriNO vA utpatyAdi saMbhAvayituM shakyaM...

And elsewhere by denying the sAnkhya parikalpitam achetanaM pradhAna kAraNa of jagat, shankara talks about the jagat kAraNa which is vedAnteshu AshritaM which is that??  EkshateH, EkshitrutvashravaNAt kAraNasya...

Hari Hari Hari Bol!!!
bhaskar
_______________________________________________
Archives: http://lists.advaita-vedanta.org/archives/advaita-l/
http://blog.gmane.org/gmane.culture.religion.advaita

To unsubscribe or change your options:
http://lists.advaita-vedanta.org/cgi-bin/listinfo/advaita-l

For assistance, contact:
listmaster at advaita-vedanta.org


More information about the Advaita-l mailing list